Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Công tác Tuyên giáo góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh

Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước mấy nghìn năm của dân tộc Việt Nam. Ngay sau đó, Đảng đã thành lập Ban Cổ động và Tuyên truyền, coi đó là mặt trận hàng đầu để tuyên truyền, giác ngộ quần chúng về chủ nghĩa Mác - Lênin, về Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và đường lối cách mạng của Đảng. 

Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giải cho các tác giả đoạt Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng "Búa liềm vàng” tỉnh Hòa Bình năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giải cho các tác giả đoạt Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng "Búa liềm vàng” tỉnh Hòa Bình năm 2019.

Nhân ngày Quốc tế đỏ 1/8/1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Ðảng phát hành tài liệu "Ngày Quốc tế đỏ mồng 1/8", lên án chiến tranh đế quốc, kêu gọi giai cấp công nhân và các tầng lớp khác trong xã hội vùng lên chủ nghĩa đế quốc, chống áp bức, bóc lột, phản đối chiến tranh xâm lược, bảo vệ hòa bình, bảo vệ Liên bang Xô Viết. Căn cứ vào những tài liệu và sự kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt này, năm 2000, Bộ Chính trị (khóa VIII) đã quyết định chọn ngày 1/8 hàng năm là Ngày truyền thống công tác Tư tưởng - văn hóa của Đảng. Năm 2007, sau khi Ban Tư tưởng - Văn hoá T.Ư và Ban Khoa giáo T.Ư hợp nhất thành Ban Tuyên giáo T.Ư, Ban Bí thư T.Ư Đảng (khoá X) quyết định lấy ngày 1/8 hàng năm là Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng.

Trong suốt 90 năm qua, Đảng ta luôn coi công tác Tuyên giáo là mặt trận hàng đầu, là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi đắp nền tảng tư tưởng chính trị của Đảng và chế độ.

Trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc đầy hy sinh, gian khổ, những cán bộ tuyên truyền của Đảng luôn thể hiện ý chí kiên cường và niềm tin son sắt vượt qua mọi khó khăn, thử thách, góp phần động viên toàn Đảng, toàn dân nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, chân lý "Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, đánh thắng mọi kẻ thù hung bạo, giữ vững bờ cõi thiêng liêng, đưa cả nước đi lên CNXH.

Khi thực dân Pháp mở rộng chiếm đóng tỉnh Hoà Bình, nhận thức được tầm quan trọng đặc biệt của công tác tuyên truyền, huấn luyện, tháng 1/1948, Tỉnh uỷ Hoà Bình quyết định thành lập Ban Tuyên huấn Tỉnh uỷ, phân công đồng chí Phạm Văn Thích, Tỉnh uỷ viên làm Trưởng Ban. Từ đây, công tác tuyên truyền của Đảng bộ tỉnh chính thức có cơ quan chuyên môn đảm nhiệm.

Ngày 1/10/1991, tỉnh Hòa Bình được tái lập, vượt qua những khó khăn, thiếu thốn ban đầu, ngành Tuyên giáo đã sớm làm chủ trận địa tư tưởng, bám sát "hơi thở” cuộc sống để dự báo, định hướng, hướng mạnh về cơ sở, giúp cho công tác tư tưởng ngày càng có chiều sâu, gắn lý luận với thực tiễn. Ngành Tuyên giáo đã ghi đậm dấu ấn trên những trang sử vàng của Đảng bộ tỉnh.

Quán triệt, thực hiện nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của T.Ư, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết; nắm bắt thời cơ, thuận lợi; vượt qua thách thức, khó khăn; huy động mọi nguồn lực cho sự phát triển; thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, giành được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực, tạo nền tảng để tỉnh phát triển nhanh, bền vững trong những năm tiếp theo.

Trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, kinh tế của tỉnh duy trì được tốc độ tăng trưởng khá cao, bình quân hàng năm đạt 8,7%, gấp 1,3 lần so với mức trung bình toàn quốc (6,64%/năm); quy mô nền kinh tế được mở rộng, năm 2020, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước đạt khoảng 54.832 tỷ đồng, gấp 1,65 lần so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng, giảm dần tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản. Các chỉ tiêu thu NSNN; tổng vốn đầu tư toàn xã hội; số doanh nghiệp, hợp tác xã thành lập, hoạt động có hiệu quả; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu; tỷ lệ đô thị hóa; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đều đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

Năm 2020 là năm tiến hành tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, công tác Tuyên giáo xác định nhiệm vụ quan trọng đặc biệt là tập trung tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, quan điểm chỉ đạo của T.Ư Đảng về tổ chức đại hội các cấp; chỉ đạo và phối hợp đấu tranh dập tắt mọi âm mưu phá hoại đại hội.

Hệ thống Tuyên giáo các cấp đã chủ động tham mưu cho các cấp ủy Đảng tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt và tuyên truyền, triển khai toàn diện, đồng bộ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; nhất là Nghị quyết T.Ư 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Chất lượng công tác tham mưu của ngành Tuyên giáo nói chung cho cấp ủy khá toàn diện và hiệu quả, chú trọng công tác nhân rộng mô hình tốt, cách làm hay, tạo thành nhiều phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị ở các địa phương, đơn vị. Toàn tỉnh đã xây dựng và duy trì 1.777 mô hình, điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, đấu tranh, phản bác những thông tin, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch được tăng cường; đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục lý luận chính trị, bồi đắp tình cảm cách mạng, bản lĩnh chính trị, tăng sức đề kháng, phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ, tạo sự thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong xã hội.

Công tác tuyên truyền miệng hoạt động hiệu quả, thường xuyên, sâu sát. Các cơ quan báo chí luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, thể hiện rõ vai trò là cầu nối giữa Đảng với dân, là diễn đàn phản biện xã hội, kịp thời tuyên truyền, chuyển tải chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của địa phương đến với đông đảo các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh.

Các đơn vị trong khối khoa giáo tích cực tham mưu, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết thuộc lĩnh vực khoa giáo. Hoạt động văn hóa - văn nghệ, sáng tác, quảng bá ngày càng phong phú, đa dạng, đáp ứng được phần lớn nhu cầu đời sống tinh thần của Nhân dân. Coi trọng công tác giáo dục lịch sử truyền thống, chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lòng tự tôn, tự hào dân tộc, giữ gìn, bảo vệ và phát huy những phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam và con người Hòa Bình trung dũng, kiên cường trong giai đoạn cách mạng mới.

Năm 2020, ngành Tuyên giáo đóng góp tích cực trong tuyên truyền, vận động, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết 19-NQ/TW của BCH T.Ư, Nghị quyết số 830/NQ-UBTVQH14, ngày 17/12/2019 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hòa Bình. Theo đó, toàn tỉnh giảm 1 đơn vị hành chính cấp huyện và 59 đơn vị hành chính cấp xã, đến nay đã đi vào ổn định.

Trong tình hình đại dịch Covid-19 bùng phát toàn cầu, ảnh hưởng sâu sắc đến tất cả các mặt của đời sống xã hội. Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc mạnh mẽ, Ban Tuyên giáo đã góp phần kịp thời cung cấp và định hướng thông tin cho báo chí về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn; tuyên truyền triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân; các giải pháp phòng, chống dịch bệnh; tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, sức khỏe và đời sống của Nhân dân. Thông tin rộng rãi những tấm gương điển hình, người tốt, việc tốt trong phòng, chống dịch. Phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức đấu tranh, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm trong phòng, chống dịch như đưa tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến đời sống của Nhân dân.

Có thể thấy, chưa bao giờ công tác Tuyên giáo lại tham gia xung kích trên nhiều mặt trận để giải quyết nhiều vấn đề mới, "nóng” nảy sinh trong thực tiễn như hiện nay. Chắc chắn trong những năm tới, nhiều vấn đề lý luận, tổng kết thực tiễn sẽ còn đặt ra yêu cầu cao hơn, đòi hỏi phải có sự giải quyết thấu đáo; nhiều vấn đề tư tưởng nảy sinh đòi hỏi tiếp xúc, lắng nghe nhiều hơn, trao đổi sâu hơn, nghiên cứu, phân tích, dự báo nhanh hơn; nhiều luận điệu sai trái, thù địch cần đấu tranh quyết liệt và hiệu quả hơn…

Thắng lợi to lớn nhất của ngành Tuyên giáo tỉnh nhà trong những năm qua chính là củng cố niềm tin của Nhân dân vào Đảng và Nhà nước, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn.

Trong niềm vui chung Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng, chúng ta tin tưởng rằng, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành Tuyên giáo của tỉnh tiếp tục đoàn kết, nhất trí, chung sức, đồng lòng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục thực hiện tốt việc đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; mỗi cá nhân, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lập nhiều thành tích xuất sắc, thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh và thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nguyễn Văn Toàn

(UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo TU)


in Quay trở lại
thông báo
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

31oC

Độ ẩm: 71%

Tốc độ gió: 15 km/hkm/h

Cập nhật lúc 09:00:00
ngày 2020-08-09