Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Đà Bắc: Kết quả 03 năm thực hiện Đề án 525 về Quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn
Quán triệt và thực hiện Quyết định số 525-QĐ/TU, ngày 13/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành Đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2017 - 2022", cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Đà Bắc triển khai nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn để thiết thực phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
 
Cấp ủy, chính quyền các cấp đã ban hành nhiều văn bản triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Đồng thời Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã tổ chức các Hội nghị quán triệt, triển khai Quyết định số 525-QĐ/TU đến toàn thể các đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, các cơ quan, phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội ở huyện; các chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy. Đặc biệt chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện Kết luận số 120 - KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Quyết định số 525 - QĐ/TU, ngày 13/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Qua đó nhằm nâng cao nhận thức về dân chủ và thực hành dân chủ của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, Nhân dân. Việc thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở đã phát huy vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo của Nhân dân, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; dân chủ trong Đảng, trong quản lý, điều hành của bộ máy Nhà nước các cấp không ngừng được phát huy; bầu không khí dân chủ trong xã hội, trong sinh hoạt cộng đồng dân cư được mở rộng; góp phần hoàn thành các nhiệm vụ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Công tác cải cách hành chính hướng tới hiệu quả, thực hiện dân chủ, đến nay 17/17 xã, thị trấn đều có bộ phận nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa. Các thủ tục hành chính được niêm yết công khai, tạo thuận lợi cho Nhân dân khi đến giao dịch, giải quyết công việc. Lãnh đạo các xã, thị trấn đã thực hiện tốt việc tiếp dân theo định kỳ, trực tiếp giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân. Thực hiện tốt việc tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân ở các xóm, xã theo tinh thần Quyết định số 142.1-QĐ/HU, ngày 31/8/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành việc tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân (Trong 03 năm qua toàn huyện tổ chức được 128 cuộc tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân, với tổng số 2.345 ý kiến đã giải quyết sau khi tiếp xúc, đối thoại). Do đó, đã góp phần giải quyết kịp thời các kiến nghị của Nhân dân, hạn chế tối đa đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Tăng cường tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện đề cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nêu cao tinh thần làm chủ, tích cực, tự giác, chủ động tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, giám sát, phát huy quyền làm chủ của mình, đảm bảo thực hiện đúng phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, nhất là trong chương trình xây dựng nông thôn mới.Tính đến thời điểm hiện nay toàn huyện đã có 04/17 xã về đích Nông thôn mới.

Nhờ sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền cùng sự vào cuộc tích cực, chủ động của Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp giúp cho việc thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn đi vào nề nếp, thiết thực phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đặc biệt trong những vấn đề phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, đặc biệt là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn 2017 - 2022 gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh hoạt động giám sát và phản biện xã hội theo tinh thần Quyết định 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013, Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính.Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên đã tổ chức được 36 cuộc giám sát và 05 cuộc phản biện xã hội, tuyên truyền, vận động ủng hộ phòng, chống dịch covid - 19. Kết quả ủng hộ (Số liệu tính đến 15h00’ ngày 16/4/2020) như sau: Tiền mặt ủng hộ số tiền: 14.750.000đ (Mười bốn triệu, bảy trăm, năm mươi nghìn đồng); khẩu trang: 3.500 chiếc; mỳ tôm: 210 thùng; dầu ăn, nước mắm: 400 chai; gạo: 1,5 tấn. Đến nay, cuộc vận động vẫn đang tiếp tục được tuyên truyền, vận động ủng hộ; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã triển khai quyên góp, ủng hộ quân, dân huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1 với số tiền là: 72.896.000 đồng).

Trong 03 năm qua, toàn huyện tổ chức được 128 cuộc tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân, với tổng số 2.345 ý kiến đã giải quyết sau khi tiếp xúc, đối thoại. Phát huy được vai trò trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, quan tâm lắng nghe, tiếp xúc đối thoại trực tiếp với Nhân dân; trọng tâm là tuyên truyền và triển khai thực hiện nghiêm túc Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn gắn với thực hiện những nội dung cơ bản của Pháp lệnh về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn được công khai và thực hiện rộng khắp trên địa bàn dân cư, tạo điều kiện để người dân được biết, được bàn, được tham gia kiểm tra, giám sát; thực hiện Quyết định số 525-QĐ/TU, ngày 13/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành Đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2017 - 2022", Việc thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn đã góp phần tích cực xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị cơ sở ngày càng vững mạnh; tăng cường mối quan hệ gắn bó, mật thiết với nhân dân, tạo được niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền cơ sở; từ đó thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, động viên người dân hăng hái lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các địa phương, cơ sở.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Đà Bắc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; nâng cao chất lượng và hiệu quả công khai minh bạch tại cơ sở; thực hiện các quy chế, hương ước theo Pháp lệnh số 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn, tạo nề nếp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị, đề cao vai trò của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về dân chủ và thực hành dân chủ. Phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; phong trào thi đua “Dân vận khéo”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Nâng cao chất lượng và hiệu quả trong thực hiện công khai, minh bạch tại cơ sở, thực hiện các quy chế, quy ước, hương ước theo Pháp lệnh về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Thu Hường (BDVTU)


in Quay trở lại
thông báo
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

31oC

Độ ẩm: 71%

Tốc độ gió: 13 km/hkm/h

Cập nhật lúc 09:30:00
ngày 2020-08-09