Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Thành phố Hòa Bình: Kết quả 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị khóa X về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị
Trong những năm qua, thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị khóa X về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn thành phố Hòa Bình đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới. Trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội trong việc tổ chức thực hiện công tác dân vận được nâng lên. Công tác dân vận chính quyền, có những chuyển biến tích cực, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, điều hành xã hội ngày càng được nâng lên; công tác tiếp công dân, đối thoại với người dân để giải quyết những kiến nghị, bức xúc của nhân dân được thực hiện nghiêm túc, kịp thời và hiệu quả.
Thường trực HĐND thành phố thường xuyên đôn đốc các đại biểu HĐND thành phố thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, sâu sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, lắng nghe nguyện vọng, những ý kiến, kiến nghị, phản ánh của các tầng lớp nhân dân thông qua hội nghị tiếp xúc cử tri, tiếp công dân. Qua đó kịp thời phản ánh để Thường trực HĐND phân loại, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết; đồng thời, những ý kiến được tiếp thu, là cơ sở để cơ quan nhà nước ban hành các chính sách đảm bảo tính khả thi, phù hợp với tình hình cơ sở, giải quyết những vấn đề xã hội bức xúc, cơ bản đáp ứng nguyện vọng của nhân dân. Thường xuyên tham gia các buổi tiếp dân định kỳ 2 lần/tháng; tiếp công dân tại phòng làm việc… Tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân phát huy vai trò tư vấn, giám sát và phản biện xã hội trong việc xây dựng, triển khai thực hiện các văn bản pháp luật, quyết định các chương trình phát triển kinh tế, xã hội và các vấn đề chiến lược của thành phố đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, các cấp, chính quyền thành phố quan tâm chỉ đạo và ban hành văn bản thể chế hóa các quan điểm, chủ trương mới của Đảng về công tác dân vận, thành các chương trình, kế hoạch cụ thể để chỉ đạo các cấp chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân thực hiện. Chỉ đạo tổ chức ký kết Chương trình phối hợp giữa UBND với Ban dân vận các cấp, giữa UBND với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Thực hiện việc phân công, kiện toàn lãnh đạo UBND các cấp, cán bộ giúp việc phụ trách công tác dân vận chính quyền.

Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp thực hiện hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, có tác động tích cực trong việc xây dựng các thiết chế văn hoá - xã hội, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư; phát huy quyền làm chủ, huy động sự tham gia tích cực của Nhân dân trong xây dựng kết cấu hạ tầng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở. Gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và các chế độ chính sách liên quan đến quyền, lợi ích của cán bộ công chức, viên chức và người lao động. 

Ủy ban nhân dân từ thành phố đến cơ sở triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trong chương trình tổng thể Cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020; tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, cơ quan, tổ chức đến liên hệ công tác. Thường xuyên chỉ đạo các phòng chuyên môn, Uỷ ban nhân dân các phường, xã kịp thời niêm yết công khai đầy đủ nội dung các TTHC bằng hai hình thức là bảng niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và công khai trên Trang thông tin điện tử thành phố và các phường, xã. Thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với quy định hành chính và tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/2/2008 của Chính phủ. Đã triển khai xây dựng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại đối với 15/15 đơn vị phường, xã trên địa bàn thành phố cũ và 03 xã, thị trấn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Sơn cũ (xã Hợp Thịnh, xã Phúc Tiến và thị trấn Kỳ Sơn). Công khai địa chỉ hòm thư góp ý, đường dây nóng, nhằm tiếp nhận mọi phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên quan đến thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, góp phần ngăn chặn những hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho Nhân dân . Hằng năm, UBND thành phố xây dựng kế hoạch và tiến hành điều tra, xác định chỉ số hài lòng của người dân cho từng tiêu chí đối với UBND các phường, xã.

Cùng với đó, chính quyền các cấp chú trọng, tích cực phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể vận động nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng. Phối hợp tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri, các hội nghị sơ, tổng kết công tác của UBND; lắng nghe ý kiến của MTTQ và các tổ chức thành viên, ý kiến của nhân dân về xây dựng các chính sách, quy hoạch và những chương trình, dự án lớn của địa phương như: triển khai các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn thành phố như xây dựng nhà văn hoá, làm đường giao thông và các công trình khác đều được nhân dân đồng tình ủng hộ. Các ý kiến của Mặt trận và các đoàn thể phản ánh, kiến nghị với Ủy ban nhân dân về những vấn đề mà nhân dân quan tâm đều được lắng nghe, tổng hợp và giải quyết kịp thời. Định kỳ sáu tháng, một năm, Ủy ban nhân dân các cấp đều có chương trình làm việc với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, nhằm đánh giá kết quả trong việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ được giao.

Các cấp, các ngành luôn bảo đảm thực hiện tốt kinh phí hoạt động và hỗ trợ thêm kinh phí, tạo điều kiện về cơ sở vật chất đối với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của các tổ chức, đến nay MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở đều được bố trí phòng làm việc và các trang thiết bị phục vụ cho công tác như máy vi tính, máy in, tủ, bàn ghế, các chế độ cho cán bộ Mặt trận và các đoàn thể đều được chi trả đúng, đủ và kịp thời.

Các cơ quan Tư pháp thành phố không ngừng đẩy mạnh, phát huy vai trò là cơ quan thường trực của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật; hằng năm xây dựng xây dựng chương trình, kế hoạch và chỉ đạo hướng dẫn, tổ chức thực hiện tốt việc giáo dục cán bộ, công chức gương mẫu chấp hành pháp luật; tuyên truyền, giáo dục và ý thức tuân thủ pháp luật trong nhân dân, góp phần giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Kết quả từ năm 2010 đến nay, toàn thành phố đã tổ chức tổng số 2.780 Hội nghị cho 275.482 lượt người tham dự, nội dung chủ yếu về các Luật, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng… Duy trì thực hiện định kỳ mỗi tháng một chuyên mục “Pháp luật với đời sống” với những nội dung tuyên truyền bám sát các sự kiện văn hoá, chính trị tại địa phương; Định kỳ hàng tuần thực hiện chuyên mục “Tìm hiểu các chính sách pháp luật” trên sóng phát thanh và truyền hình. Tích cực tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh tại khu dân cư, tuyên truyền thông qua hình thức mít tinh, cổ động, diễu hành bằng xe ô tô, mô tô; phát tờ rơi, tờ gấp, băng đĩa tuyên truyền tới người dân ở vùng khó khăn. Công tác PBGDPL trong những năm qua đã mang lại hiệu quả thiết thực, hình thức triển khai phù hợp với từng đối tượng, qua đó đã góp phần đưa pháp luật vào cuộc sống, nâng cao ý thức và hiểu biết pháp luật, ngăn ngừa, hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật do thiếu hiểu biết kiến thức về pháp luật cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thành phố.

Có thể nói thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW nhận thức về vị trí, vai trò công tác dân vận, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trên địa bàn thành phố, có nhiều chuyển biến. Sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận từ thành phố đến cơ sở được tăng cường. Nội dung công tác dân vận và trách nhiệm thực hiện công tác dân vận của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị từng bước được xác định rõ hơn. Công tác cán bộ của hệ thống dân vận, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội được quan tâm hơn. Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước có tiến bộ; cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh; chú trọng việc tiếp công dân, tăng cường đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo và những vấn đề khó khăn, bức xúc nảy sinh; nhận thức, trách nhiệm về công tác dân vận và phong cách, thái độ của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, quan hệ với nhân dân có chuyển biến nhất định; sự phối hợp trong công tác dân vận giữa các ngành, lực lượng vũ trang với Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội chặt chẽ hơn; các phong trào thi đua yêu nước gắn với phát huy dân chủ ở cơ sở và xây dựng điển hình “Dân vận khéo” đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phương Thảo


in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

27oC

Độ ẩm: 89%

Tốc độ gió: 8 km/hkm/h

Cập nhật lúc 02:30:00
ngày 2020-09-30