Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Tình hình triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới trên địa bàn tỉnh
Chuẩn bị cho triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới tại tỉnh, các cơ quan chức năng đã tăng cường truyền thông về thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới và công tác chuẩn bị các điều kiện đảm bảo chất lượng triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới tại các địa phương. Chủ động cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho báo chí để định hướng dư luận, tạo niềm tin của xã hội.
 
Thời gian qua, để triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới hiệu quả, đảm bảo tiến độ đề ra, cơ quan chức năng đã đánh giá đúng thực trạng công tác giáo dục và đào tạo của tỉnh hiện nay. Tỉnh đã bố trí nguồn ngân sách của tỉnh cung cấp thiết bị dạy học tối thiểu theo Thông tư 05/2019/BGD&ĐT cho 30 trường khó khăn trong tỉnh; đối với các trường còn lại do ngân sách của các huyện, thành phố thực hiện. Tiến hành rà soát lại các tiêu chuẩn, tiêu chí các trường, tiếp tục tham mưu UBND các huyện, thành phố bổ sung cơ sở vật chất các điểm trường một cách thiết thực, tránh lãng phí, đặc biệt quan tâm xây dựng nhà vệ sinh cho tất cả các điểm trường lẻ; bổ sung, sửa chữa công trình nước sạch và thiết bị dạy học còn thiếu, trong đó chú trọng các vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số; không đưa vào sử dụng các công trình trường, lớp học, nhà vệ sinh chưa bảo đảm an toàn theo quy định.

Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình giáo dục phổ thông; rà soát các điều kiện triển khai Chương trình giáo dục phổ thông, sắp xếp, bổ sung đội ngũ giáo viên tiểu học, xác định nhu cầu giáo viên ở từng môn học, lớp học, đề xuất kế hoạch tuyển dụng. Tổ chức tập huấn cho 100% cán bộ giáo viên; thành lập tổ cốt cán cấp tỉnh xây dựng nội dung chương trình, tài liệu tập huấn, phân công trách nhiệm cho từng thành viên trong việc phụ trách các nội dung tập huấn.

Trên cơ sở Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, giao quyền chủ động cho các nhà trường xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh phù hợp với điều kiện thực tiễn. Triển khai thực hiện tốt các mô hình đổi mới sáng tạo trong quản lý và dạy học, chuẩn bị cho việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Mời các chuyên gia về giáo dục của Trung ương, như: Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết Tổng chủ biên Chương trình giáo dục phổ thông mới, Tiến sĩ Vũ Đình Chuẩn, Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học tập huấn triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới cho lãnh đạo, chuyên viên Phòng GD&ĐT và 234 Hiệu trưởng các trường tiểu học, trường tiểu học và trung học cơ sở, 260 Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2018, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức 54 lớp bồi dưỡng với 1.893 lượt cán bộ quản lý, giáo viên tham gia bồi dưỡng Chương trình giáo dục phổ thông mới, bồi dưỡng đổi mới phương pháp dạy học tích cực, các mô hình đổi mới, sáng tạo. 100% cán bộ quản lý, giáo viên cấp tiểu học đã được tập huấn về chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, chương trình môn học cấp tiểu học, tập huấn xây dựng kế hoạch bài học theo định hướng phát triển năng lực học sinh tiểu học. Năm 2019, đã hoàn thành tập huấn cho 100% lãnh đạo, chuyên viên Phòng GD&ĐT, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên trực tiếp dạy lớp 1 năm học 2019-2020 về dạy học, kiểm tra đánh giá học sinh tiểu học theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất, xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng phát triển năng lực phẩm chất học sinh tiểu học. Năm 2020, tiếp tục bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên sử dụng sách giáo khoa lớp 1, tài liệu giáo dục địa phương lớp 1. Chú trọng việc xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học.

Về triển khai lựa chọn sách giáo khoa, ngay sau khi Thông tư số 01/2020/BGD&ĐT ngày 30/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông ban hành, Ngành đã chủ động tham mưu với UBND tỉnh ban hành Quyết định về bộ tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021; hướng dẫn Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố thành lập tổ cốt cán nghiên cứu các bộ sách giáo khoa mẫu, đánh giá, nhận xét theo từng môn học, hướng dẫn các trường tiếp cận với các bộ sách giáo khoa và đề xuất bộ tiêu chí lựa chọn sách. Tổ chức Hội nghị tập huấn, nghiên cứu Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 của Bộ GD&ĐT; Hội nghị hướng dẫn các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh tổ chức lựa chọn sách giáo khoa; Phối hợp với các Nhà Xuất bản Giáo dục, tổ chức Hội thảo giới thiệu các bộ sách giáo khoa lớp 1. Tổ chức kiểm tra giám sát 16 hội đồng lựa chọn sách giáo khoa của 8/10 huyện, thành phố, từ đó tư vấn, tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ các cơ sở kịp thời. Đến thời điểm tháng 4/2020, Ngành GD&ĐT tỉnh đã hoàn thành tổng hợp việc lựa chọn sách giáo khoa của các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn huyện, thành phố đảm bảo thời gian quy định. Phối hợp với Công ty Sách và Thiết bị trường học trên địa bàn tỉnh, tổng hợp số liệu gửi các nhà xuất bản, chuẩn bị cho việc in ấn và cung cấp sách giáo khoa, xây dựng kế hoạch tập huấn sử dụng sách giáo khoa mới trước năm học...

Một số vấn đề khó khăn đặt ra trong triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới hiện nay tại tỉnh, đó là: Việc đầu tư cơ sở vật chất trường, lớp còn hạn hẹp, đầu tư còn dàn trải, hiệu quả chưa cao; công tác sửa chữa, bổ sung cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học còn gặp nhiều khó khăn do thiếu kinh phí; một số phòng học, sân chơi bãi tập, nhà vệ sinh các điểm trường lẻ còn thiếu chưa đảm bảo theo quy định. Công tác xã hội hoá giáo dục, phối hợp tổ chức, huy động các lực lượng xã hội cùng tham gia xây dựng, bổ sung cơ sở vật chất còn hạn chế, chưa phát huy vai trò của cộng đồng đối với nhà trường. Một số đơn vị chưa khai thác, phát huy hết công năng của các công trình, như: nhà đa năng, phòng chức năng, thư viện... Một số trường TH&THCS chưa khai thác tối đa phòng học Tin học, chưa tạo điều kiện và bố trí giáo viên Tin học cấp THCS giảng dạy cho học sinh cấp tiểu học; một số trường đạt Chuẩn quốc gia trang bị phòng học Tin học, nhưng hiện nay không có hợp đồng giáo viên giảng dạy. Việc mời các chuyên gia về GD&ĐT của Trung ương tham gia biên soạn tài liệu giáo dục địa phương cấp Tiểu học tỉnh gặp nhiều khó khăn do điều kiện kinh phí...Song, các cấp quản lý giáo dục và các nhà trường trong tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức tư tưởng cho cán bộ quản lý, giáo viên; tích cực tuyên truyền, phổ biến tới phụ huynh và nhân dân hiểu rõ các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về Giáo dục và Đào tạo, tranh thủ sự ủng hộ, tạo sự đồng thuận của nhân dân và toàn xã hội, đến nay đã cơ bản đáp ứng yêu cầu về triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới.

Bảo Minh


in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

27oC

Độ ẩm: 89%

Tốc độ gió: 8 km/hkm/h

Cập nhật lúc 01:30:00
ngày 2020-09-30