Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Lạc Thủy: Kết quả 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị (Khóa X) về Quy chế Công tác dân vận của hệ thống chính trị
Trong những năm qua, việc thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị (Khóa X) về Quy chế Công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn huyện Lạc Thủy đã đạt nhiều kết quả tích cực. Nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới được nâng cao. Trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tổ chức thực hiện công tác dân vận được nâng lên. Công tác dân vận chính quyền, dân vận của lực lượng vũ trang có những chuyển biến tích cực; công tác tiếp công dân, đối thoại với người dân để giải quyết những kiến nghị, bức xúc của nhân dân được thực hiện nghiêm túc, kịp thời và hiệu quả.
 
Công tác cải cách thủ tục hành chính được tiếp tục đẩy mạnh, công khai các loại thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông” tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác dân vận, có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, kịp thời đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống. Một bộ phận Nhân dân giảm dần tư tưởng trông chờ, ỷ lại và từng bước có ý thức vươn lên, biết tranh thủ sự hỗ trợ của Nhà nước để tập trung chăn nuôi, sản xuất phát triển kinh tế gia đình. Các cấp ủy đảng đã quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, chỉ đạo phối hợp thực hiện công tác dân vận, đã định hướng nhân rộng nhiều mô hình dân vận khéo gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nhất là “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn huyện.

Cùng với đó, trên cơ sở các quyết định của Trung ương, của tỉnh, của huyện và các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận, Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân, trọng tâm là tuyên truyền thực hiện các quyết định của Trung ương, của tỉnh, của huyện về Quy chế Công tác dân vận. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở đều xây dựng chương trình tuyên truyền, phổ biến Quy chế Công tác dân vận gắn với sinh hoạt chi đoàn, chi bộ, câu lạc bộ, tổ chức tập huấn nghiệp vụ đến cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân góp phần đưa Quy chế Công tác dân vận vào cuộc sống. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện, trang thông tin điện tử tăng cường các tin bài, thời lượng phát sóng chuyên đề, chuyên mục để tuyên truyền, phổ biến Quy chế Công tác dân vận và các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận, những tấm gương người tốt, việc tốt trong công tác dân vận của Đảng.

Hội đồng nhân dân các cấp đã cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh đã ban hành 95 nghị quyết, quyết định, chương trình, đề án để phát triển kinh tế - xã hội sát thực, hiệu quả. Phương thức hoạt động, chất lượng các kỳ họp được nâng lên, từ năm 2011 đến nay Thường trực HĐND đã chủ trì, phối hợp tổ chức 27 kỳ họp, trong đó 19 kỳ họp thường lệ theo quy định, 07 kỳ họp bất thường, 01 kỳ chuyên đề quán triệt, triển khai và tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Luật Đất đai, Luật trưng cầu ý dân; tăng cường giám sát và nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, từ năm 2011 đến nay đã tổ chức 147 cuộc khảo sát, giám sát tại các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quản lý đất đai, công tác cải cách hành chính, các chương trình dự án, thực hiên các chính sách và tình hình giải quyết đơn thư của công dân…, chất vấn và trả lời chất vấn; tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu; đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri, đảm bảo dân chủ trực tiếp ở khu dân cư, qua các cuộc tiếp xúc cử tri, HĐND các cấp tập hợp được nhiều ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri và kiến nghị gửi các cơ quan liên quan; một số địa phương đã làm tốt công tác theo dõi giải quyết kiến nghị của cử tri, nhằm phát huy tốt vai trò trách nhiệm của đại biểu dân cử đối với cử tri.

Cụ thể, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thường xuyên quán triệt thể chế hóa kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, nghị định, chỉ thị của Chính phủ về công tác dân vận thành chính sách trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, đáp ứng quyền, lợi ích chính đảng của Nhân dân, gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; chỉ đạo tốt công tác xây dựng quy ước, hương ước ở khu dân cư. Xây dựng ban hành quy chế hoạt động UBND các cấp; xây dựng ban hành nội quy tiếp dân vv... trong đó quy định rõ về chức năng, nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức trong thi hành công vụ, tiếp xúc, giải quyết công việc với Nhân dân; thực hiện công khai, minh bạch các chính sách, các chương trình, dự án phát triển kinh tế, xã hội, các khoản thu, chi từ ngân sách; duy trì thường xuyên chế độ tiếp công dân, tổ chức nhiều cuộc đối thoại trực tiếp với đại diện các tầng lớp Nhân dân để giải quyết khiếu nại, tố cáo, những vấn đề bức xúc mà Nhân dân quan tâm, đảm bảo đúng trình tự thủ tục, thẩm quyền, thời hạn theo luật định. Thực hiện tổ chức tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân theo Quyết định 232-QĐ/TU, ngày 09/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn huyện đã tổ chức được 43 cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân, trong đó cấp huyện tổ chức được 07 cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân với 315 đại biểu tham gia, 90 ý kiến kiến nghị, phản ánh; cấp xã tổ chức được 36 cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân với 2.170 đại biểu tham gia, 381 ý kiến kiến nghị, phản ánh.

Các cấp chính quyền trong huyện đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đã đơn giản hóa thủ tục hành chính; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; tiếp tục thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại 100% cơ quan hành chính. Tổng số hồ sơ tiếp nhận từ năm 2011 đến nay là: 8382 hồ sơ, trong đó số hồ sơ đã giải quyết 7930 hồ sơ, tỉ lệ 94,6%; số hồ sơ chưa giải quyết 452 hồ sơ, tỉ lệ 5,4%; số hồ sơ giải quyết đúng hạn: 7829, tỉ lệ 98,73%; hồ sơ quá hạn 101 hồ sơ, tỉ lệ 1,27 %; tăng cường kiểm tra công tác quản lý tài chính, ngân sách, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; phân công 01 đồng chí Phó chủ tịch UBND và 01 cán bộ phụ trách công tác dân vận; Bên cạnh đó theo quy chế làm việc của UBND huyện hàng tháng đều giao ban với các thành viên UBND huyện để giải quyết các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương; ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa UBND huyện với Ban Dân vận Huyện ủy tại Chương trình phối hợp số 01-CTr/BDV-UBND, ngày 16/4/2017 giữa Ban Dân vân Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy về công tác dân vận, giai đoạn 2017 – 2021; thực hiện tốt quy chế phối hợp hoạt động, duy trì chương trình làm việc hàng quý với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; xây dựng Quy chế phối hợp giữa UBND huyện với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, chỉ đạo UBND xã, thị trấn thường xuyên phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong thực hiện việc giải quyết đơn thư, kiến nghị, đề xuất nhân dân, triển khai các văn bản chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước... tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội (hàng năm có trên 20 cuộc giám sát của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện hài lòng với người dân), Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về ban hành Quy định về việc MTTQVN, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Chính quyền các cấp luôn quan tâm tạo điều kiện đảm bảo kinh phí, điều kiện hoạt động cho MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện theo đúng quy định. Hằng năm, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng dự toán kinh phí và kế hoạch hoạt động cụ thể của đơn vị minh để chính quyền các cấp làm căn cứ cấp kinh phí hoạt động đảm bảo đúng quy định, phù hợp với nhu cầu hoạt động của từng đơn vị.

Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, bảo đảm quyền và lợi ích thiết thực cho đoàn viên, hội viên thường xuyên nắm tình hình Nhân dân, phản ánh đầy đủ, tham mưu với cấp uỷ, chính quyền giải quyết kịp thời quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên, Nhân dân. Thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động, làm nòng cốt trong việc tuyên truyền, vận động Nhân dân đoàn kết, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền. Kết quả giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội hằng năm đăng ký nội dung giám sát với cấp ủy. Từ 2014 đến nay, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong huyện đã thực hiện 223 cuộc giám sát theo Quyết định 217-QĐ/TW.

Phương Thảo


in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

27oC

Độ ẩm: 89%

Tốc độ gió: 8 km/hkm/h

Cập nhật lúc 03:00:00
ngày 2020-09-30