Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Huyện Lương Sơn: Nâng cao chất lượng tiếp công dân trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm 2020
Trong 6 tháng đầu năm 2020, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn huyện Lương Sơn tiếp tục được các cấp, ngành, địa phương trong huyện quan tâm, đề cao trách nhiệm, phối hợp đồng bộ, tập trung giải quyết cơ bản những vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân còn tồn đọng, phức tạp, kéo dài, góp phần ổn định chính trị - xã hội, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tập thể, công dân. Đồng thời tăng cường công tác tổ chức đối thoại với công dân, tiếp xúc cử tri, kiểm tra đôn đốc việc giải quyết, xác minh nội dung kiến nghị, khiếu nại nhằm sớm ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự xã hội tại cơ sở, qua đó đã hạn chế được việc phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo và đảm bảo cho công tác giải quyết đạt hiệu quả cao nhất.
 
Các cấp ủy đảng trong huyện tổ chức các hội nghị quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Quy chế số 09-QC/TU, ngày 01/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Chỉ đạo các chi, đảng bộ nghiêm túc triển khai, tổ chức thực hiện góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân trên địa bàn huyện.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy cùng các đồng chí lãnh đạo UBND huyện, người đứng đầu cơ quan, đơn vị đã thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp công dân thường xuyên, định kỳ theo quy định; bố trí thời gian trực tiếp gặp gỡ, đối thoại với công dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân để kịp thời giải quyết đảm bảo quyền lợi cho công dân.

Trong 6 tháng đầu năm toàn huyện đã tiếp 47 lượt công dân đến khiếu nại, kiến nghị, đề nghị, phản ánh, nộp đơn, trong đó: Thanh tra đã tiếp 10 lượt công dân; phối hợp với Ban Tiếp công dân của huyện tiếp: 37 lượt (không có đoàn công dân khiếu nại đông người). Nội dung tiếp công dân chủ yếu liên quan đến công tác cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội; tranh chấp đất đai và một số nội dung khác... Kết quả công tác tiếp công dân đảm bảo theo quy định, công tác giữ gìn an ninh trật tự tại các buổi tiếp công dân được đảm bảo theo quy định.

Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ tiếp công dân; giải quyết kịp thời đơn thư kiến nghị, phản ánh của công dân; quá trình giải quyết bám sát vào tình hình thực tiễn của địa phương, chế độ chính sách của Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư nhằm đảm bảo quyền và lợi ích cho Nhân dân. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đối thoại với Nhân dân nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức và ý thức, trách nhiệm của Nhân dân trong việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thanh tra huyện phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức cơ sở trong công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn thư đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

Để nâng cao chất lượng tiếp công dân các cơ quan, ban, ngành, đơn vị, địa phương cần chú trọng công tác hòa giải ở cơ sở, tăng cường vận động, thuyết phục kết hợp giải quyết đúng quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Thủ trưởng các cấp, ngành phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, chỉ đạo sát sao và thường xuyên theo dõi, kiểm tra cấp dưới trong quá trình thực thi công vụ; khi phát sinh khiếu nại, tố cáo kịp thời chỉ đạo giải quyết, kết luận rõ đúng, sai; xử lý kịp thời, dứt điểm, nghiêm minh những sai phạm về pháp luật và kinh tế; tăng cường thanh tra trách nhiệm thủ trưởng cấp dưới trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện các Quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận xử lý tố cáo của cấp trên; tổ chức tốt việc theo dõi, nắm tình hình khiếu nại, tố cáo ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở để chủ động đề xuất biện pháp giải quyết có hiệu quả; chú trọng bố trí cơ sở vật chất đảm bảo phục vụ tốt cho công tác tiếp công dân, đồng thời lựa chọn, bố trí cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân đảm bảo về trình độ, năng lực, có phẩm chất đạo đức và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc; thực hiện tốt công tác đối thoại trực tiếp với công dân khi thực hiện các dự án, giải phóng mặt bằng, đền bù, giải tỏa để hạn chế khiếu kiện nảy sinh ở các lĩnh vực giải tỏa đền bù. Mặt khác, các cơ quan chức năng có phương án lựa chọn và bố trí cán bộ, công chức làm công tác địa chính, giải tỏa đền bù đảm bảo về trình độ và năng lực, có phẩm chất đạo đức và tinh thần trách nhiệm cao, nhằm thực hiện có hiệu quả công việc, hạn chế khiếu nại, tố cáo của công dân phát sinh ở lĩnh vực này; đẩy mạnh công tác phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Luật Tiếp công dân gắn với việc tập huấn nghiệp vụ công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cần kịp thời; phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp; tăng cường quan hệ phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể thể tham gia thực hiện tuyên truyền, giáo dục, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm túc quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Nguyễn Dung (Huyện ủy Lương Sơn)


 
in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

27oC

Độ ẩm: 89%

Tốc độ gió: 8 km/hkm/h

Cập nhật lúc 02:00:00
ngày 2020-09-30