Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Tập trung phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Trong những năm qua, với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các thành phần kinh tế và hộ nông dân trên địa bàn, ngành nghề nông thôn của tỉnh được phát triển ngày càng đa dạng, góp phần giữ gìn và bảo tồn các làng nghề truyền thống, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân tại khu vực nông thôn.
 
Nghề dệt thổ cẩm tại huyện Mai Châu được bảo tồn và phát triển gắn với du lịch bản địa

Nghề dệt thổ cẩm tại huyện Mai Châu được bảo tồn và phát triển gắn với du lịch bản địa

Hiện nay, ngành nghề nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình phát triển dưới 3 hình thức: Hộ cá thể sản xuất tiểu thủ công nghiệp, Hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp và Doanh nghiệp tư nhân. Sản phẩm tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn của tỉnh tương đối đa dạng (khoảng trên 30 loại sản phẩm khác nhau), chủ yếu sử dụng nhiên, nguyên vật liệu sẵn có tại địa phương, vì thế góp phần khai thác được nguồn tài nguyên sẵn có của tỉnh phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội. Ngoài những sản phẩm truyền thống như: Dệt thổ cẩm, nấu rượu, làm rượu cần, đan lát hàng mây tre đan, còn có các sản phẩm khác như chổi chít, sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí nhỏ, chế tác đá cạnh, đồ gỗ, đồ gốm sứ,...

Ngành nghề nông thôn của tỉnh đang từng bước được chuyển dịch từ quy mô nhỏ mang tính truyền thống sang phát triển theo hướng hàng hóa, phát triển các loại sản phẩm mới có chất lượng cao, được định hướng đầu tư, hỗ trợ của nhà nước, áp dụng khoa học kỹ thuật công nghệ, có đầu tư về máy móc hỗ trợ sản xuất nên sản phẩm làm ra đạt chất lượng cao, không chỉ phục vụ thị trường trong vùng mà cón chiếm lĩnh các thị trường rộng lớn trên cả nước.

Bên cạnh đó, trong quá trình xây dựng nông thôn mới hiện nay, có nhiều tiêu chí liên quan đến ngành nghề nông thôn như: Tiêu chí về lao động, thu nhập, xã hội, môi trường, phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã theo luật HTX năm 2012,... Đây là các tiêu chí có liên quan đặc biệt đến tổ chức phát triển ngành nghề nông thôn. Để từng bước đưa nông thôn phát triển bền vững theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần xây dựng nông thôn mới, cần phải bố trí lại cơ cấu lao động, phát triển ngành nghề nhằm chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn, tạo nhiều việc làm, tăng thu nhập, giảm hộ nghèo, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế của tỉnh, đưa nhanh công nghiệp phục vụ chế biên nông, lâm, thủy sản, xây dựng, cơ khí, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ vào khu vực nông thôn.

Để tiếp tục phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, các cấp, các ngành và các địa phương cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về phát triển ngành nghề, làng nghề nông thôn; nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn thể xã hội về vai trò của việc phát triển các cơ sở nghề trong nông thôn. Đồng thời, thực hiện tốt công tác bảo tồn, xây dựng và phát triển các nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống có tiềm năng giữ lợi thế, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc của địa phương; nâng cao hiệu quả hoạt động của các làng nghề theo hướng phát triển bền vững; triển khai xây dựng các sản phẩm của làng nghề đạt tiêu chuẩn OCOP; hình thành và phát triển các cơ sở nghề tại địa phương. Tiếp tục hỗ trợ phát triển ngành nghề, làng nghề nông thôn hướng đến nâng tỷ trọng giá trị sản xuất ngành nghề nông thôn trong giá trị sản xuất ở khu vực nông thôn, nâng cao chất lượng sản phẩm ngành nghề, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với xây dựng nông thôn mới.

Nguyễn Hải


 
in Quay trở lại