Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU về công tác cán bộ nữ tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2015 - 2020 và những năm tiếp theo
Ngày 24/6/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kết luận số 330-KL/TU về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU về công tác cán bộ nữ tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2015 - 2020 và những năm tiếp theo.
Theo đó, sau 05 năm thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU, ngày 12/01/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ nữ tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2015-2020 và những năm tiếp theo; Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU đạt hiệu quả. Sau 05 năm thực hiện, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy, tỷ lệ nữ tham gia đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý giữ chức vụ trưởng các ngành cấp tỉnh và lãnh đạo chủ chốt cấp huyện, cấp xã đều tăng so với nhiệm kỳ trước (2010 - 2015).

Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, sử dụng cán bộ nữ có đủ tiêu chuẩn giữ các vị trí lãnh đạo trong các cơ quan được quan tâm, chú trọng. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nữ từng bước được chuẩn hóa, năng động, sáng tạo, gắn bó với cơ quan, đơn vị. Công tác tuyên truyền về nâng cao nhận thức, vị trí, vai trò của cán bộ nữ, bình đẳng giới và công tác cán bộ nữ được quan tâm với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp đã chủ động trong công tác tham mưu, phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ của tỉnh, các cấp, các ngành tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực cho cán bộ nữ, tạo điều kiện để phụ nữ được tham gia các hoạt động chính trị - xã hội, phát huy năng lực, sở trường công tác, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Tuy nhiên, một số cấp ủy, địa phương chưa quan tâm đúng mức việc quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động và tổ chức thực hiện Nghị quyết. Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy cấp tỉnh và tỷ lệ nữ tham Hội đồng nhân dân các cấp chưa đạt so với chỉ tiêu Nghị quyết số 17-NQ/TU. Cán bộ nữ giữ chức vụ chủ chốt, cấp trưởng ngành tuy đã tăng so với trước khi chưa ban hành Nghị quyết số 17-NQ/TU, song tỷ lệ này còn thấp, chưa tương xứng với cơ cấu cán bộ nữ. Công tác bố trí sắp xếp, luân chuyển, điều động cán bộ nói chung, cán bộ nữ nói riêng theo Quy định số 16-QĐi/TU, ngày 02/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về luân chuyển cán bộ còn hạn chế. Trình độ nhận thức và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của một bộ phận phụ nữ nói chung và cán bộ nữ nói riêng còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Để khắc phục những hạn chế, yếu kém và đạt được mục tiêu Nghị quyết số 17-NQ/TU, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể nhân dân tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp, đó là:

Tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU gắn việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Kết luận số 55-KL/TW, của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW và Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương; Kế hoạch số 134-KH/TU, ngày 07/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; Kết luận số 164-KL/TU, ngày 19/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU, ngày 12/01/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ nữ tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2015 - 2020 và những năm tiếp theo.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền về vai trò, vị trí của phụ nữ, công tác phụ nữ và bình đẳng giới trong giai đoạn hiện nay theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước

Lãnh đạo, chỉ đạo công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 đảm bảo đạt tỉ lệ theo quy định, trong đó quan tâm nguồn cán bộ nữ đã quy hoạch cấp ủy các cấp và các chức danh lãnh đạo, quản lý; thực hiện việc điều động, luân chuyển cán bộ nữ vào những vị trí thích hợp, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, năng lực của cán bộ, nhằm tạo nguồn cán bộ nói chung, cán bộ nữ nói riêng gắn với nhân sự đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, nhưng phải đáp ứng yêu cầu đảm bảo về chất lượng cán bộ, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn, đồng thời phải phát huy được sở trường cán bộ nữ.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp để đạt chỉ tiêu Nghị quyết số
17-NQ/TU đã đề ra. Quan tâm tạo nguồn cán bộ nữ trẻ, nữ dân tộc thiểu số. Trong công tác cán bộ phải bảo đảm nguyên tắc bình đẳng giữa nam và nữ về độ tuổi trong quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, luân chuyển đối với phụ nữ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý phù hợp trong từng giai đoạn.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, toàn diện của cấp ủy đối với tổ chức và hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp; đảm bảo để các cấp hội tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát, phản biện xã hội. Định kỳ hằng năm, cấp ủy chủ trì làm việc với Hội liên hiệp Phụ nữ cùng cấp để giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc và những vấn đề đặt ra trong công tác phụ nữ ở các địa phương.

Bổ sung chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với cán bộ nữ trong việc đi học, đào tạo, bồi dưỡng. Chú trọng việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ nữ theo quy hoạch gắn với yêu cầu vị trí việc làm; chú ý lựa chọn, bồi dưỡng những nhân tố tích cực, có triển vọng để tạo nguồn cho những vị trí lãnh đạo cao hơn trong đội ngũ cán bộ nữ đương chức ở các cấp.

Thực hiện tinh gọn tổ chức bộ máy hội liên hiệp phụ nữ các cấp theo Quy định số 212-QĐ/TW, ngày 30/12/2019 của Ban Bí thư Trung ương quy định chức năng nhiệm, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, chuyên nghiệp, đa dạng hình thức tập hợp, tuyên truyền. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ hội có đủ phẩm chất, năng lực, sáng tạo, tâm huyết, trách nhiệm, giỏi vận động phụ nữ; tích cực tạo nguồn cán bộ nữ cho hệ thống chính trị.

Xuân Hải (UBKT)


in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

27oC

Độ ẩm: 89%

Tốc độ gió: 8 km/hkm/h

Cập nhật lúc 01:30:00
ngày 2020-09-30