Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Huyện Kim Bôi chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên
Đảng bộ huyện Kim Bôi hiện có 42 tổ chức cơ sở Đảng (23 Đảng bộ cơ sở, 19 chi bộ cơ sở); 291 chi bội trực thuộc Đảng bộ cơ sở, với 6.465 đảng viên. Đảng bộ huyện quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, góp phần nâng cao nhận thức, vai trò lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên thực hiện các nhiệm vụ chính trị.
Cán bộ, đảng viên Huyện ủy Kim Bôi thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ

Cán bộ, đảng viên Huyện ủy Kim Bôi thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ

Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Bôi xây dựng kế hoạch cụ thể quán triệt, triển khai nghiêm túc Nghị quyết T.Ư và của tỉnh về xây dựng Đảng, tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên trong toàn huyện về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nội dung, hình thức, phương pháp, chất lượng công tác giáo dục, tuyên truyền ngày càng được đổi mới, hướng về cơ sở, với nhiều hình thức phong phú, hiệu quả.

Công tác giáo dục lý luận chính trị, bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ được coi trọng. 5 năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã cử 26 đồng chí học cử nhân và cao cấp lý luận chính trị; đào tạo sau đại học 5 đồng chí, bồi dưỡng nghiệp vụ 15 đồng chí, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng 7 đồng chí; cử 172 đồng chí học trung cấp lý luận chính trị tại tỉnh, mở 3 lớp lý luận chính trị, hành chính với 216 học viên, 4 lớp lý luận chính trị sơ cấp với trên 200 học viên.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Bôi chỉ đạo nghiêm túc việc thực hiện Nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW theo các chuyên đề hàng năm, góp phần quan trọng ngăn ngừa, đẩy lùi sự suy thoái  và những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ; tập trung xây dựng Đảng vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý có đủ uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện đối với tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên, kịp thời nhắc nhở, uốn nắn, xử lý nghiêm những sai phạm, để nâng cao năng lực, sức chiến đấu, vai trò của lãnh đạo của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc việc đánh giá tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, lấy sản phẩm, hiệu quả công tác, thực hiện nhiệm vụ chính trị để đánh giá năng lực cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng.

Với các giải pháp đồng bộ, quyết liệt thực hiện các nghị quyết của T.Ư về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên đã góp phần quan trọng để huyện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị. Đảng bộ huyện đã thực hiện đạt và vượt mức 14/16 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Huyện tổ chức tốt sắp xếp đơn vị hành chính gắn với cơ cấu đội ngũ nhân sự cấp ủy khóa mới. Nhiều lĩnh vực có chuyển biến mạnh mẽ. Đặc biệt, từ nâng cao vai trò của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động, Kim Bôi đã giải quyết những vấn đề bức thiết, nổi cộm.

Hiện nay, Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Bôi đang thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp công tác tư tưởng, bám sát những vấn đề cơ bản, mang tính thời sự, sát thực tế cuộc sống, gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, nhằm củng cố, tăng cường sự thống nhất về tư tưởng trong Đảng, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và quần chúng, đáp ứng yêu cầu nâng cao nhận thức, hoàn thiện nhân cách, phù hợp với nguyện vọng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Nâng cao chất lượng cán bộ tuyên giáo cơ sở, cán bộ làm công tác tư tưởng. Thông qua giáo dục chính trị để xây dựng văn hóa công sở, tạo chuyển biến trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Lê Huệ (CTTĐT)


in Quay trở lại