Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

UBND tỉnh giao số định hướng chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021- 2025 cho các huyện, thành phố
Thực hiện Công văn số 749-CV/TU ngày 24/4/2020 của Tỉnh ủy Hòa Bình về việc định hướng một số chỉ tiêu chủ yếu đối với Đảng bộ các huyện, thành phố nhiệm kỳ 2020-2025;  Kết luận số 306-KL/TU ngày 05/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp tại các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc. Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 900/UBND-TH, ngày 18/6/2020 về giao số định hướng chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021- 2025 cho các huyện, thành phố.
 
Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao số định hướng chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 cho các huyện, thành phố cụ thể như sau:  Về kinh tế: Tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản xuất bình quân 5 năm 2021- 2025. Tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản xuất theo giá hiện hành 5 năm giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Hòa Bình ước đạt 12,7%. Giai đoạn 2021-2025, với việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, dự kiến tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất theo giá hiện hành 5 năm giai đoạn 2021-2025 của tỉnh ước đạt 13-13,5%. Trên cơ sở đó, các huyện, thành phố căn cứ tình hình thực hiện giai đoạn 2016-2020, xây dựng chỉ tiêu tăng trưởng giá trị sản xuất theo giá hiện hành cho giai đoạn 2021-2025 phù hợp với định vị của địa phương; trong đó các huyện vùng động lực (thành phố Hòa Bình, huyện Lương Sơn, huyện Lạc Thủy), địa phương có số lượng khu, cụm công nghiệp, các dự án đầu tư FDI lớn sẽ có tốc độ tăng trưởng cao hơn so với bình quân chung của tỉnh.

Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025. Theo Niên giám thống kê năm 2019 tỉnh Hòa Bình, thu nhập bình quân đầu người theo giá hiện hành năm 2018 đạt 27,54 triệu đồng/người, bằng khoảng 50,4% so với GRDP bình quân đầu người năm 2018; năm 2019, thu nhập bình quân đầu người đạt 30,6 triệu đồng/người, bằng khoảng 51,3% so với GRDP bình quân đầu người năm 2019. Với xu hướng như vậy, đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người của tỉnh bằng khoảng 55-60% GRDP bình quân đầu người, đạt 49,5-54 triệu đồng/người. Trên cơ sở đó, các huyện, thành phố xây dựng chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người phù hợp với định vị của địa phương; trong đó các địa phương vùng động lực sẽ có thu nhập bình quân đầu người cao hơn so với bình quân chung của tỉnh.

Thu ngân sách nhà nước Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 ước đạt gấp 2 lần so với ước thực hiện năm 2020; do đó, các huyện, thành phố xây dựng chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước đến năm 2025 tăng gấp 2 lần so với số ước thực hiện năm 2020, riêng đối với địa phương thuộc vùng động lực của tỉnh phấn đấu tăng gấp 2,2 đến 2,5 lần so với ước thực hiện năm 2020.

Phương Thảo


 
in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

26oC

Độ ẩm: 100%

Tốc độ gió: 13 km/hkm/h

Cập nhật lúc 05:00:00
ngày 2021-08-01