Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm
Trong 06 tháng đầu năm 2020, toàn ngành Thanh tra đã bám sát chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị để xây dựng, triển khai kịp thời các cuộc thanh tra, bước đầu đạt được một số kết quả tích cực. Nội dung thanh tra tập trung về công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực quan trọng. Hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành được tăng cường, tập trung vào những vấn đề bức xúc mà dư luận xã hội đang quan tâm.
6 tháng đầu năm, có 31 đoàn với 85 lượt người tới Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh để nộp đơn và khiếu nại tố cáo

6 tháng đầu năm, có 31 đoàn với 85 lượt người tới Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh để nộp đơn và khiếu nại tố cáo

Bên cạnh đó, ngành Thanh tra đã tập trung lực lượng để tiến hành các cuộc thanh tra đột xuất khi được giao. Qua thanh tra, kiểm tra bước đầu đã phát hiện, kiến nghị xử lý một số vi phạm pháp luật, đồng thời kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục những bất cập trong công tác quản lý, điều hành. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã chỉ đạo cơ quan Thanh tra triển khai 43 cuộc thanh tra hành chính (05 cuộc thanh tra đột xuất), 01 cuộc kiểm tra đột xuất, nội dung tập trung vào các lĩnh vực như: Quản lý tài chính, điều hành và sử dụng ngân sách, quản lý sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị y tế, thanh tra trách nhiệm đối với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND cấp dưới trực tiếp trong việc quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, phòng, chống tham nhũng, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Giám đốc các Sở, thủ trưởng các ban, ngành đã chỉ đạo cơ quan Thanh tra triển khai và tiến hành 15 cuộc thanh tra chuyên ngành và 51 cuộc kiểm tra chuyên ngành. Thanh tra các sở, ban, ngành đã kết thúc 10 cuộc thanh tra chuyên ngành, 51 cuộc kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra chuyên ngành phát hiện 03/15 đơn vị được thanh tra có vi phạm, chưa phát hiện sai phạm về tiền.

Công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm triển khai thực hiện; ngành Thanh tra đã chủ động tham mưu giúp thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt. Đã tổ chức tiếp 486 lượt người đến Trụ sở tiếp dân để khiếu nại, tố cáo, đề nghị, phản ánh; Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức tiếp 06 đoàn với 14 công dân. Hệ thống Ban tiếp công dân được củng cố và tiếp tục kiện toàn, hoạt động đạt hiệu quả. Sự phối hợp giữa các ngành chức năng của tỉnh và các địa phương trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngày càng hiệu quả hơn, hạn chế được nhiều sai sót trong quá trình giải quyết; phần lớn các ngành, các địa phương đã triển khai, tổ chức thực hiện đầy đủ chỉ đạo của cấp có thẩm quyền trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, qua đó đã hạn chế được tình trạng khiếu kiện vượt cấp, đông người. Các cơ quan Thanh tra tham mưu cho thủ trưởng đơn vị tiếp nhận, phân loại và xử lý 428 lượt đơn các loại, gồm: 27 đơn khiếu nại, 47 đơn tố cáo, 354 đơn kiến nghị, phản ánh (Thanh tra tỉnh tiếp nhận, phân loại và xử lý 51 lượt đơn các loại, gồm: 4 đơn khiếu nại, 19 đơn tố cáo, 28 đơn kiến nghị, phản ánh). Có 123 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Giám đốc các sở và Chủ tịch UBND cấp huyện và 254 đơn kiến nghị, phản ánh thuộc trách nhiệm xem xét, trả lời của thủ trưởng cơ quan thuộc UBND cấp huyện và Chủ tịch UBND cấp xã.

Công tác phòng chống tham nhũng của tỉnh có bước chuyển biến, việc tổ chức được các cấp, các ngành triển khai đồng bộ gắn liền với nhiêṃ vu ̣xây dưṇg và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; coi trọng và tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa tham nhũng, huy động cả hê ̣thống chính tri ̣vào cuôc̣ , với mục đích nhằm ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng , giữ ổn định an ninh chính trị, đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã chỉ đạo cơ quan Thanh tra đang triển khai và tiếp tục hoàn thiện 28 cuộc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng lồng ghép với thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng trong việc quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội. Thanh tra các huyện, thành phố, sở, ngành tiếp tục triển khai và hoàn thiện 22 cuộc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng và trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

Lê Huệ (CTTĐT)


 
in Quay trở lại
thông báo
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

35oC

Độ ẩm: 53%

Tốc độ gió: 17 km/hkm/h

Cập nhật lúc 17:00:00
ngày 2020-08-11