Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển, Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương Thế giới năm 2020

Để thiết thực hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương Thế giới năm 2020, ngày 27/5/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã có văn bản đề nghị các sở ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các huyện, thành phố tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể:
1. Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền theo Hướng dẫn số 117-HD/BTGTW, ngày 17/01/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2020.

- Tổ chức phổ biến, quán triệt sâu sắc và thực hiện các nội dung của Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, ngày 22/10/2018 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 26/NQ-CP, ngày 05/3/2020 về kế hoạch tổng thể và kế hoạch 05 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW.

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về các vấn đề có liên quan tới biển, đảo Việt Nam gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương và lồng ghép các nội dung có liên quan trong văn kiện của Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam, phát triển các ngành kinh tế biển nhằm thu hút các nguồn lực đầu tư, tăng cường tiềm lực kinh tế quốc gia, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên Biển Đông.

- Tuyên truyền, thông tin đối ngoại, tiếp tục đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch về vấn đề Biển Đông và mối quan hệ giữa Việt Nam với các quốc gia có liên quan ở Biển Đông.

- Đổi mới, đa dạng hóa, hiện đại hóa hình thức, nội dung, phương tiện tuyên truyền; xây dựng cơ chế hợp tác, phối hợp hiệu quả công tác tuyên truyền về biển, đảo giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Tiếp tục đầu tư nguồn lực cho công tác tuyên truyền về biển, đảo. Tổ chức các chương trình bồi dưỡng, tập huấn nghiệm vụ nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền, các cơ quan thông tấn, báo chí.

2. Từ nay đến hết tháng 6/2020 đồng loạt tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Trong đó tập trung vào các hoạt động sau:

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chủ đề Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương Thế giới năm 2020 theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, chú trọng vào các hoạt động thực tiễn có sức lan tỏa, ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng. Đổi mới phương thức truyền thông, ứng dụng công nghệ kết hợp với các kênh thông tin, hình thức trực tuyến, mạng xã hội nhằm tuyên truyền tới nhiều đối tượng.

- Tổ chức treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền về Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam với chủ đề “Đổi mới để phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam” và hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2020 với chủ đề “Đổi mới vì một đại dương bền vững” ở nơi công cộng, các đường phố chính, trụ sở cơ quan làm việc, nơi đông người qua lại.

- Tổ chức các hoạt động có sự tham gia của cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ, phụ nữ như: chiến dịch ra quần làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, rác thải, không thải rác thải nhựa ra môi trường. Phát hiện, biểu dương các tổ chức, cá nhân, cộng đồng và doanh nghiệp có những đóng góp hiệu quả, thiết thực trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường.

- Tăng cường kiểm soát việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, rác thải nhựa.

- Các cơ quan truyền thông, báo chí, đài phát thanh truyền hình tăng thời lượng đưa tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển đảo Việt Nam và Ngày Đại dương Thế giới năm 2020.

3. Các khẩu hiệu tuyên truyền

* Về chủ quyền biển đảo:

- Quyết tâm giữ gìn, bảo vệ biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

- Hoàng Sa - Trường Sa là máu thịt của Tổ quốc Việt Nam.

- Tất cả vì biển, đảo quê hương, vì biên cương Tổ quốc.

- Chung sức bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

* Về hạn chế rác thải nhựa:

- Ngăn chặn ô nhiễm và khuyến khích các giải pháp đổi mới vì một đại dương khỏe mạnh.

- Giảm rác thải nhựa, tăng màu sống xanh.

- Vì một đại dương sạch không rác thải nhựa.

- Chung tay hành động vì biển xanh không rác thải nhựa.

- Bảo vệ môi trường biển, hãy bắt đầu ngay từ bây giờ.

- Chung tay gìn giữ màu xanh của biển.

* Về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam

- Kinh tế xanh cho sự phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam.

- Hãy hành động vì sự phát triển bền vững của đại dương và hệ sinh thái biển.

- Sử dụng bền vững nguồn lợi từ biển và đại dương là trách nhiệm của chúng ta.

- Thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam.

- Phát triển bền vững kinh tế biển - Không một ai bị bỏ lại phía sau.

* Về đổi mới vì một đại dương bền vững

- Cùng hành động để bảo vệ và phục hồi đại dương.

- Bảo tồn hành tinh xanh, tạo nên sự khác biệt.

- Đổi mới vì cuốc sống dưới lòng đại dương.

- Đổi mới, sáng tạo để phát triển kinh tế biển xanh.

Hoàng Thúy (BTGTU)


in Quay trở lại
thông báo
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

28oC

Độ ẩm: 89%

Tốc độ gió: 9 km/hkm/h

Cập nhật lúc 06:30:00
ngày 2022-07-03