Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Cục Thi hành án dân sự tỉnh thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãnh phí
Trong thời gian qua, Cục thi hành án dân sự tỉnh Hoà Bình đã đẩy mạnh thực hiện công tác Nội chính và đấu tranh phòng, chống tham nhũng lãnh phí; thực hiện tốt việc quán triệt, tuyên truyền các quy định về pháp luật về phòng chống tham nhũng, Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, các nhiệm vụ giải pháp được nêu trong Nghị quyết Trung ương  khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãnh phí.

Hằng năm, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đều xây dựng chương trình, kế hoạch, phòng, chống tham nhũng trong toàn tỉnh, yêu cầu các chi cục Thi hành án dân sự nghiêm túc triển khai, thực hiện phủ hợp với tình hình thực tế tại đơn vị, đồng thời xây dựng kế hoạch kiểm tra toàn điện công tác thi hành án trong đó có nội dung kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng. Các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh được Cục Thị hành án dân sự thực hiện đúng nguyên tắc phân cấp quản lý tài chính giữa Cục và các đơn vị trực thuộc. Do đó nguồn kinh phí, quản lý hành chính cơ bản đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ công tác thường xuyên của ngành.

Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh thực hiện việc theo đúng thẩm quyền. Phân công lãnh đạo và cán bộ trực, tiếp công dân tại trụ sở, tiếp nhận, giải quyết những thắc mắc, kiến nghị hoặc kiếu nại của công dân. Ý kiến, kiến nghị của công dân được giải quyết kịp thời, đúng quy định, hạn chế đơn thư, khiếu nại, tố cáo, vượt cấp kéo dài. Năm 2019, các cơ quan Thi hành án dân sự đã tiếp 51 lượt công dân (không kể số công dân đến đề nghị tổ chức thi hành án giảm 78 lượt so với năm 2018, đã tiếp nhận đơn thư, khiếu nại, tố cáo là 08 lượt đơn (02 lượt đơn tố cáo, 06 lượt đơn khiếu nại). Trong đó số vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Thi hành án dân sự 06 đơn (05 đơn khiếu nại, 01 đơn tố cáo, Thi  hành án dân sự tỉnh 02 đơn,Thi hành án dân sự huyện, thành phố 04 đơn). Kết quả đã giải quyết xong 6/6 đơn khiếu nại,tố cáo đạt tỷ lệ 100%.

Việc cải cách thủ tục hành chính, đổi mới công nghệ quản lý luôn được lãnh đạo cục thi hành án dân sự quan tâm chỉ đạo cán bộ công chức trong ngành, nghiên cứu đưa ra sáng kiến, giải pháp thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả, phù hợp với quy định của pháp luật và có tính ứng dụng cao trong hoạt động thi hành án dân sự. Nhiều bộ phận chuyên môn đã sử dụng phần mềm ứng dụng do Bộ Tư pháp quy định như phần mềm MisanPanda đối với kế toán nghiệp vụ, phần mềm Trí tuệ đối với kế toán hành chính sự nghiệp, phần mền quản lý cán bộ và chức danh tư pháp đối với công tác tổ chức, cán bộ, phần mềm thụ lý thống kê thi hành án. Các phần mềm được xử dụng đúng quy định, phát huy hiệu quả. Năm 2019, toàn ngành thi hành án dân sự tỉnh không có cán bộ có hành vi tham nhũng, lãnh phí phải xử lý kỷ luật. Nhận thức về phòng, chống tham nhũng của cán bộ, công chức được nâng lên gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ chính trị, đồng thời gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và việc thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách  về xây dựng Đảng hiện nay”.

Các hoạt động của Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Cục thi hành án dân sự các huyện, thành phố đều được công khai, minh bạch theo quy định của Luật, phòng, chống tham nhũng và  Quy tắc công khai minh bạch trong lĩnh vực hoạt động ngành Tư pháp do Bộ Tư pháp ban hành, thực hiện tốt các nội dung công khai trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước trong công tác tổ chức cán bộ, chi tiêu ngân sách theo quy định của pháp luật. Cấp ủy, Chi bộ lãnh đạo đơn vị gương mẫu chấp hành các quy định của Đảng, Nhà nước về thực hiện Quy chế dân chủ của đơn vị trong quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động của cơ quan. Việc lắng nghe và giải trình các ý kiến góp ý của cán bộ công chức luôn được Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự quan tâm và thực hiện đúng nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn theo quy định tại Nghị định 90/2013/NĐ-CP ngày  08/8/2013 của Chính phủ.

Thời gian tới Cục Thi hành án dân sự tỉnh tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãnh phí; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức lối sống, ý thức trách nhiệm đối với công việc được giao đối với cán bộ công chức. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin theo tinh thần Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, chung tay xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, nhằm hiện đại hóa hành chính, xây dựng môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, cải tiến công tác quản lý điều hành, gắn với tăng cường công tác phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong thi hành án dân sự.

Thu Hường (BDVTU)


in Quay trở lại
thông báo
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

35oC

Độ ẩm: 53%

Tốc độ gió: 13 km/hkm/h

Cập nhật lúc 16:00:00
ngày 2020-08-11