Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Ban Dân vận Tỉnh ủy: Kết quả công tác phòng, chống ma túy; phòng, chống tệ nạn xã hội 6 tháng đầu năm 2020

Nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng, chống ma túy; phòng, chống tệ nạn xã hội, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Dân vận các huyện, thành ủy xây dựng kế hoạch, mở các lớp tuyên truyền quán triệt chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi đoàn thể, cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. 

Chỉ đạo Tiểu ban Vận động giúp Ban Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phối hợp với các thành viên, các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan hướng dẫn chỉ đạo các cơ quan trong tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên, nhân dân các dân tộc trong tỉnh tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phòng, chống tội phạm; phòng chống buôn bán người, phòng chống tệ nạn ma túy mại dâm, phòng ngừa tố giác tội phạm… Gắn cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư với xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng Kế hoạch phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền vận động Nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số không sản xuất, tàng trữ, buôn bán, sử dụng trái phép chất ma túy; triển khai xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống tội phạm ma túy trong tình hình mới.

Chỉ đạo hệ thống dân vận các cấp tăng cường công tác nắm tình hình nhân dân, tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng chống tội phạm ma túy mại dâm đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội phục vụ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc. Hướng dẫn Ban chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo”, các cơ quan đơn vị thực hiện Kế hoạch số 85-KH/TU, ngày 04/5/2017 về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”; Hướng dẫn số 12-HD/BCĐ, ngày 04/7/2019 hướng dẫn quy trình xây dựng mô hình và tiêu chí xét, công nhận tập thể và các nhân đạt danh hiệu điển hình “Dân vận khéo”. Phối hợp với Công an tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn Ban Dân vận các huyện ủy, thành ủy ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận năm 2020; Chỉ đạo việc duy trì và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” trong toàn lực lượng công an nhất là các mô hình trên lĩnh vực an ninh trật tự, các mô hình tự quản trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, động viên cán bộ công chức viên chức luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng thế trận an ninh nhân dân phong, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy; phòng, chống tệ nạn xã hội trong tình hình mới. Ban Dân vận Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống ma túy; phòng, chống tệ nạn xã hội thông qua các cuộc họp Chi bộ, cơ quan, sinh hoạt chuyên…. triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Kết quả 100% cán bộ công chức Ban Dân vận Tỉnh ủy không vi phạm pháp luật, không tàng trữ, sử dụng, buôn bán trái phép chất ma túy.

Xác định công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản về an ninh trật tự, góp phần tích cực bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

                                                       

                                                  Thùy Linh (BDVTU)

 

in Quay trở lại
thông báo
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

35oC

Độ ẩm: 53%

Tốc độ gió: 13 km/hkm/h

Cập nhật lúc 16:00:00
ngày 2020-08-11