Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Huyện Yên Thủy chú trọng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Xác định công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS) có vai trò, vị trí quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng, Huyện ủy Yên Thủy thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện toàn diện, đồng bộ nhiệm vụ KT, GS theo đúng quy định. Qua đó giúp ngăn ngừa sự suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức,lối sống, kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm và xử lý nghiêm những sai phạm của cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng; tạo sự đoàn kết, thống nhất, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh.

Cán bộ UBKT các huyện, thành phố trao đổi kinh nghiệm thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Cán bộ UBKT các huyện, thành phố trao đổi kinh nghiệm thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Với quan điểm KT, GS để chủ động phòng ngừa vi phạm, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” là chính, Huyện ủy Yên Thủy đã tăng cường công tác phổ biến, quán triệt các quy định của Đảng cho các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tác dụng của công tác KT, GS, kỷ luật của Đảng; vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; trách nhiệm của các tổ chức Đảng, UBKT, của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng. Năm 2019, huyện Yên Thủy đã hoàn thành kế hoạch KT, GS bằng và vượt so với năm 2018. Các cuộc kiểm tra được thực hiện đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc, thủ tục; số lượng, chất lượng các cuộc KT, GS được nâng lên, góp phần bảo đảm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên.

Trong năm, cấp ủy các cấp đã kiểm tra đối với 50 tổ chức Đảng và 53 đảng viên. Trong đó, BTV Huyện ủy kiểm tra 12 cuộc đối với 12 tổ chức Đảng, 24 đảng viên. Cấp ủy cơ sở kiểm tra 38 tổ chức Đảng, 29 đảng viên. Cấp ủy các cấp đã thực hiện giám sát 33 tổ chức Đảng, 36 đảng viên. Nội dung công tác kiểm tra bám sát chương trình toàn khóa và chương trình, kế hoạch đề ra, tập trung kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, những nội dung dễ phát sinh tiêu cực, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện Nghị quyết của BCH T.Ư Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Về công tác giám sát tập trung vào giám sát tổ chức Đảng và đảng viên chấp hành các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Thực hiện nhiệm vụ KT, GS theo Điều lệ Đảng, UBKT các cấp đã kiểm tra 36 đảng viên và 20 tổ chức Đảng. Trong đó, UBKT Huyện ủy kiểm tra 10 đảng viên (bằng 500% so với kế hoạch, 250% so với năm 2018), 2 tổ chức Đảng (bằng 100% so với kế hoạch); UBKT Đảng ủy cơ sở kiểm tra 26 đảng viên, 18 tổ chức Đảng. UBKT các cấp cũng đã kiểm tra 52 tổ chức Đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ KT, GS và thi hành kỷ luật trong Đảng; giám sát chuyên đề 42 tổ chức Đảng, 36 đảng viên; tiếp nhận và giải quyết 2 đơn của công dân tố cáo đảng viên vi phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2020, UBKT các cấp tham mưu cho cấp ủy thực hiện tốt Nghị quyết T.Ư 5 (khóa X) về tăng cường công tác KT, GS và thi hành kỷ luật của Đảng; Kết luận số 72-KL/TW, ngày 17/5/2010 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác KT, GS đến năm 2020; Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 28/12/2016, Quyết định số 387-QĐ/TU, ngày 28/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về ban hành đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KT, GS của Đảng bộ tỉnh. Chú trọng KT, GS việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, kiểm tra công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng các cấp, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Lê Huệ (CTTĐT)


in Quay trở lại
thông báo
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

30oC

Độ ẩm: 75%

Tốc độ gió: 11 km/hkm/h

Cập nhật lúc 10:30:00
ngày 2020-08-15