Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Hòa Bình năm 2020
Ngày 7/02/2020, Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển thanh niên tỉnh (Ban Chỉ đạo) đã ban hành Kế hoạch số 29/KH-BCĐ thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Hòa Bình năm 2020.
Theo đó, mục đích nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu của Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016 - 2020 đã đề ra; Xác định rõ và thực hiện đầy đủ trách nhiệm của các cấp, các ngành trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên theo ngành, lĩnh vực góp phần thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016 - 2020) của Chính phủ và Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Hòa Bình.

BCĐ đã đề ra 06 nội dung, giải pháp thực hiện trong năm 2020: Giáo dục thanh niên về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, tuân thủ pháp luật, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội; Nâng cao trình độ văn hóa, ngoại ngữ, tin học, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho thanh niên; Phát triển nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao, gắn với nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ; Giáo dục nghề nghiệp và kỹ năng nghề nghiệp, giải quyết việc làm cho thanh niên; Nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc, đời sống vật chất, tinh thần cho thanh niên; Nâng cao kỹ năng sống cho thanh niên.

BCĐ Chương trình phát triển thanh niên tỉnh đề nghị các Sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức đoàn thể, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các cơ quan Trung ương trên địa bàn căn cứ chức năng nhiệm vụ, chủ động triển khai xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên năm 2020 của cơ quan, đơn vị và triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu của Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 09/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉn. Căn cứ điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2011 - 2020, gắn với tổng kết Phong trào thi đua “Đẩy mạnh thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Hòa Bình” có biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào thi đua, đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả. Hoàn thành trước 30/8/2020...

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Xây dựng kế hoạch phát triển thanh niên, tổ chức triển khai có hiệu quả phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của địa phương; Tổ chức thống kê nắm tình hình thanh niên địa phương; rà soát đánh giá việc thực hiện các chính sách, pháp luật đối với thanh niên trên địa bàn; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo đúng quy định; Căn cứ điều kiện cụ thể của địa phương, lựa chọn hình thức tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2011-2020, gắn với tổng kết Phong trào thi đua “Đẩy mạnh thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Hòa Bình” có biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào thi đua, đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả...

Bảo An


in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

27oC

Độ ẩm: 89%

Tốc độ gió: 4 km/hkm/h

Cập nhật lúc 03:30:00
ngày 2020-09-30