Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Phát huy vai trò của doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp, Hiệp hội ngành nghề trong công tác PCTN, thực hiện văn hóa kinh doanh lành mạnh, phi tham nhũng trên địa bàn tỉnh
Nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng, các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, chỉ đạo của Tinh ủy về công tác PCTN. Chủ động phòng ngừa và khắc phục những hạn chế, yếu kém về công tác PCTN trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội; loại bỏ dần các cơ hội, điều kiện phát sinh tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng bộ máy cơ quan Nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu quả. Vừa qua, UBND tỉnh Hòa Bình đã triển khai Kế hoạch  số 17/KH-UBND ngày 4/2/2020 về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020.
Theo đó, nội dung tập trung vào tiếp tục tuyên truyền phồ biến, giáo dục pháp luật về PCTN; nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền các cấp, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong PCTN; công khai, minh bạch trong hoạch định chính sách, xây dựng và thực hiện pháp luật; hoàn thiện chế độ công vụ, công chức, nâng cao chất lượng thực thi công vụ; nâng cao hiệu lục, hiệu quả công tác giám sát; thanh tra, kiểm tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; điều tra, truy tố, xét xử trong phát hiện, xử lý tham nhũng; nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của toàn xã hội trong PCTN. Tổ chức thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019 - 2021 theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ; chú trọng đổi mới hình thức, cách thức tuyên truyền, phổ biến về PCTN; tích cực phát huy vai trò của báo chí trong phát hiện tham nhũng; chủ động cung cấp, định hướng thông tin tuyên truyền về PCTN theo Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật vê PCTN gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đôn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác PCTN. Phát huy vai trò của doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp, Hiệp hội ngành nghề trong công tác PCTN, thực hiện văn hóa kinh doanh lành mạnh, phi tham nhũng; phối hợp với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để ngăn chặn và phát hiện kịp thời hành vi nhũng nhiễu; phát động phong trào không đưa hối lộ, chi phí không chính thức cho cán bộ, công chức, viên chức; rà soát, tổng hợp những vướng mắc trong quá trình đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là các thủ tục hành chính gây khó khăn, phiền hà và khó thực hiện, kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh có hướng xử lý. Phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, thông tin đại chúng chính thông trong công tác PCTN, tiêu cực; bảo đảm việc cung cấp thông tin, đưa tin kịp thời, chính xác các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền làm rõ. Khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích trong tố cáo, phát hiện hành vi tham nhũng theo quy định hiện hành. Tiếp nhận, xử lý hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định đối với hành vi trả thù, trù dập người tố cáo hoặc lợi dụng việc tố cáo tham nhũng để vu khống người khác.

Tập trung triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và thanh tra đột xuất khi phát hiện vi phạm; tăng cường thanh tra việc thực hiện chức trách nhiệm vụ công vụ, việc thực hiện pháp luật về PCTN của cán bộ, công chức; nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra, kịp thời phát hiện các hành vi tham nhũng, tham những vặt để kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; có biện pháp kiên quyết để xử lý các sai phạm phát hiện qua thanh tra; tổ chức thực hiện nghiêm túc các kết luận của các cơ quan thanh tra, kiểm tra nhằm nâng cao hiệu lực thi hành; phối hợp chặt chẽ hoạt động thanh tra với hoạt động kiểm tra, giám sát của Đảng. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc tiếp nhận, xử lý thông tin, tố cáo về tham nhũng, phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng theo quy định; tăng cường trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, áp dụng công nghệ thông tin vào công việc để có các thông tin kịp thời.

Thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị tập trung vào các lĩnh vực: Các thủ tục hành chính; việc thực hiện chính sách, pháp luật có nội dung liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang và công dân; việc bố trí, quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công hoặc kinh phí huy động từ các nguồn hợp pháp khác; công tác tổ chức cán bộ của cơ quan, tổ chức, đơn vị; quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn; việc thực hiện chính sách, pháp luật mà theo quy định của pháp luật phải công khai, minh bạch.

Thực hiện công khai, minh bạch trong việc hoạch định chính sách, xây dựng, thực hiện pháp luật và ban hành văn bản hành chính, tập trung vào những lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng như: Đầu tư xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng, giá bồi thường khi thu hồi đất; chính sách an sinh xã hội; nông nghiệp, phát triển nông thôn; tín dụng, ngân hàng, thuế; công tác cán bộ, hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, PCTN và các quyết định trong điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Rà soát, xác định rõ những cơ chế, chính sách về quản lý kinh tế - xã hội còn thiếu chặt chẽ, sơ hở, chồng chéo, dễ bị lợi dụng, dễ nảy sinh tham nhũng; những khâu, những lĩnh vực quản lý còn bị buông lỏng dẫn đến những cán bộ, công chức thoái hóa, biên chât đã lợi dụng đê tham nhũng; đặc biệt là cơ chế chính sách và công tác quản lý trên những lĩnh vực mà thực tế thời gian qua xảy ra nhiều sai phạm, tham nhũng lớn như đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, quản lý vốn và tài sản nhà nước trong doanh nghiệp,... hệ thống hoá những quy định về thủ tục cần thiết, thời hạn giải quyết đối với từng loại công việc và công bố công khai minh bạch trên các phương tiện thông tin để người dân, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội tiếp cận và thực hiện giám sát.

UBND tỉnh yêu cầu việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN gắn liền với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyên hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thực hiện đồng bộ các giải pháp PCTN; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng và liên quan đến tham nhũng.

Phương Thảo


in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

17oC

Độ ẩm: 88%

Tốc độ gió: 11 km/hkm/h

Cập nhật lúc 02:30:00
ngày 2020-04-01