Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Công tác dân vận góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân
Năm 2019, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác dân vận của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, công tác dân vận chính quyền có nhiều chuyển biến tích cực; các cấp, các ngành tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện “Năm dân vận chính quyền”, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác dân vận gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Công tác cải cách thủ tục hành chính được tập trung đẩy mạnh; thực hiện nghiêm quy định tiếp công dân, tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của Nhân dân ngay từ cơ sở. Việc thực hiện quy chế dân chủ đã đi vào nền nếp; tác phong, thái độ phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng được cải thiện, theo hướng tích cực, gần dân, trọng dân. Chính quyền các cấp chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng; triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống và sản xuất.

Tập trung lãnh đạo công tác dân vận gắn với tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện, cụ thể hóa các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các Ban chỉ đạo cấp ủy tỉnh về thực hiện công tác dân vận đã kiểm tra, giám sát được 17 cuộc tại các đảng bộ, đơn vị trực thuộc. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát hiện những cách làm hay, sáng tạo và đánh giá được những hạn chế, yếu kém trong triển khai thực hiện công tác dân vận ở các địa phương, cơ quan, đơn vị để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng và đưa ra các giải pháp khắc phục. Lãnh đạo, chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; thực hiện hiệu quả Quyết định số 217, 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2012 của Bộ Chính trị. Duy trì chế độ giao ban định kỳ với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc và Hội Liên hiệp thanh niên các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024. Tổ chức tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và những đề xuất, kiến nghị của Nhân dân để lãnh đạo giải quyết kịp thời, ngay từ cơ sở, góp phần làm giảm tình trạng đơn thư, khiếu kiện vượt cấp của công dân.

Các cơ quan Nhà nước, chính quyền các cấp tập trung triển khai đồng bộ các nội dung của “Năm dân vận chính quyền” tạo bước chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu về công tác dân vận. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp, Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác dân vận. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành và chính quyền các cấp tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị,... của Trung ương và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dân vận. Ban hành Kế hoạch số 29/KH-UBND, ngày 26/02/2019 về thực hiện năm dân vận chính quyền 2019, Kế hoạch số 48/KH-UBND, ngày 22/3/2019 thực hiện Kết luận số 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hành dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp. Nâng cao chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với cải cách thủ tục hành chính, tiếp dân . Tổ chức tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân được 1.754 cuộc với hơn 96.000 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân tham gia. Tập trung chỉ đạo các ngành thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, dạy nghề, tạo việc làm, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân; tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế cho đồng bào vùng khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng chỉ dẫn địa lý, thương hiệu cho các sản phẩm nông sản có lợi thế của địa phương; thành lập các hợp tác xã tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp,... Tăng cường công tác quản lý thị trường, kiểm soát hàng giả, bảo đảm bình ổn giá cả các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống và sản xuất của Nhân dân. Thực hiện tốt công tác dân vận trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương sáp nhập, đặt tên, đổi tên thôn, xóm, tổ dân phố trong tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực, nhất là “Dân vận khéo” trong tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và thực hiện việc sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố theo quy định; sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, hội viên; vận động các tầng lớp Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thi đua lao động sản xuất, tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Trung ương, tỉnh phát động. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 217, 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị. Sơ kết, tổng kết các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận, Mặt trận, đoàn thể17. Tập trung chỉ đạo triển khai các Chương trình, dự án, đề án ở các cấp đoàn, hội; tăng cường củng cố tổ chức, phát triển đoàn viên, hội viên, quan tâm chăm lo bồi dưỡng cán bộ. Làm tốt công tác dạy nghề, tư vấn, hỗ trợ việc làm cho đoàn viên, hội viên và Nhân dân gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đặc biệt, các cấp ủy, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư về tăng cường đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các chương trình, dự án, chính sách liên quan đến hỗ phát triển, sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số. Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 53/KHUBND ngày 29/3/2019 về tiếp tục thực hiện Đề án đầu tư, hỗ trợ 36 thôn, bản đặc biệt khó khăn nhất tỉnh Hòa Bình đến năm 2020; hướng dẫn số 247/UBND-NNTN ngày 28/2/2018 của UBND tỉnh về hướng dẫn một số nội dung thực hiện chính sách theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện cho vay vốn hỗ trợ phát triển sản xuất, chuyển đổi nghề, vay vốn hộ đặc biệt khó khăn được 7.924 triệu đồng đạt 99% kế hoạch; đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho các hộ được hưởng chính sách theo Quyết định số 755-QĐ/TTg đạt 2.8 tỷ bằng 11,42% nhu cầu hỗ trợ. Triển khai xây dựng 11 mô hình “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống” gắn với tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tư vấn nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của đồng bào DTTS trong hôn nhân và phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá một số chủ trương, chính sách, dự án quan trọng đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số các huyện, thành phố và Đại hội Đại biểu các Dân tộc thiểu số tỉnh Hòa Bình lần thứ III năm 2019.

Ban Dân vận các huyện ủy, thành ủy chủ động tham mưu cấp ủy kịp thời ban hành các văn bản cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, đề án, kế hoạch,... của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo; tổ chức sơ kết, tổng kết các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo theo định kỳ; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội nắm bắt tình hình Nhân dân, tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực thi đua lao động sản xuất, tham gia xây dựng nông thôn mới; thăm hỏi đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chức sắc, tín đồ tôn giáo nhân các ngày lễ, tết; kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết một số vụ việc phức tạp phát sinh trên địa bàn, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Phương Thảo


in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

19oC

Độ ẩm: 73%

Tốc độ gió: 9 km/hkm/h

Cập nhật lúc 00:30:00
ngày 2020-04-01