Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Đảng bộ huyện Kim Bôi tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2019
Ngày 06/01/2020, Đảng bộ huyện Kim Bôi tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020.
Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2019, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Đảng bộ huyện Kim Bôi đã tập trung quán triệt, triển khai, thực hiện Thông báo kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng” (Thông báo số 156-TB/TW, ngày 01/10/2019); các quy định của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân (Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/2/2019); quy định về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ (Quy định số 179-QĐ/TW, ngày 25/2/2019) và quy định về chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra cấp trên đối với Ủy ban Kiểm tra cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng (Quy định số 195-QĐ/TW, ngày 18/6/2019 của Ban Bí thư); tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị theo Chuyên đề năm 2019: “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…

Công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) năm 2019 của cấp ủy, UBKT cấp ủy huyện và cơ sở có nhiều cố gắng tích cực; triển khai và thực hiện toàn diện các nhiệm vụ KTGS do Điều lệ Đảng quy định; các nhiệm vụ cấp ủy cấp trên giao nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng (TCĐ), tăng cường sự đoàn kết thống nhất và bảo đảm thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật Đảng; phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Kết quả:

Ban Thường vụ Huyện ủy đã kiểm tra 06 TCĐ và 10 đảng viên (tăng 02 TCĐ và 04 đảng viên so với cùng kỳ năm 2018), trong đó có 10 cấp ủy viên các cấp (02 HUV, 07 ĐUV, 01 CUV); giám sát 10 TCĐ và 16 đảng viên (tăng 05 TCĐ và 06 đảng viên so với cùng kỳ năm 2018), trong đó có 15 cấp ủy viên các cấp (02 HUV, 12 ĐUV, 01 CUV).

UBKT Huyện ủy kiểm tra khi có DHVP 06 TCĐ và 21 đảng viên (tăng 01 TCĐ và 15 đảng viên so với cùng kỳ năm 2018), trong đó có 11 cấp ủy viên các cấp (04 HUV, 06 ĐUV, 01 CUV). Nội dung kiểm tra tập trung chủ yếu vào việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; phẩm chất đạo đức, lối sống... trong đó có 04 cán bộ, đảng viên (01 HUV, 01 CUV) có liên quan đến sai phạm để con đẻ vi phạm pháp luật (được can thiệp nâng điểm) và 07 cán bộ, đảng viên là cán bộ ban phách, giám khảo chấm thi tự luận môn Ngữ văn tại Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tỉnh Hòa Bình... Sau kiểm tra kết luận: Có 2/6 TCĐ có vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật và 10/21 đảng viên có vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật; cấp ủy, TCĐ có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật 2/2 TCĐ và 10/10 đảng viên. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ KTGS 05 TCĐ (tăng 01 tổ chức so với cùng kỳ năm 2018). Kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong đảng 05 TCĐ (tăng 01 tổ chức so với cùng kỳ năm 2018). Kiểm tra tài chính đảng 06 TCĐ trong việc quản lý, sử dụng tài chính đảng; việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí (tăng 01 tổ chức so với cùng kỳ năm 2018). Giám sát 05 TCĐ và 06 đảng viên (tăng 02 TCĐ và 01 đảng viên so với cùng kỳ năm 2018), trong đó có 06 cấp ủy viên các cấp (02 HUV, 04 Chi ủy viên). Giải quyết tố cáo 01 đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Đình chỉ sinh hoạt đảng 02 đảng viên. Xem  xét, thi hành kỷ luật theo thẩm quyền 01 đảng viên bằng hình thức khai trừ.

Cấp ủy cơ sở kiểm tra 52 TCĐ và 78 đảng viên, trong đó có 37 cấp ủy viên các cấp (11 ĐUV, 26 CUV); giám sát 48 TCĐ và 82 đảng viên, trong đó có 52 cấp ủy viên các cấp (13 ĐUV, 39 CUV). Tiếp nhận, giải quyết 12 đơn tố cáo. Xem xét, thi hành kỷ luật 04 TCĐ bằng hình thức khiển trách và 32 đảng viên (có 01 HUV, 08 CUV), trong đó: Đảng ủy cơ sở thi hành kỷ luật 09 đảng viên (06 khiển trách, 02 cảnh cáo, 01 cách chức), nội dung vi phạm: Về quản lý tài chính tập thể 04 trường hợp; chức trách nhiệm vụ được giao 04 trường hợp; những điều đảng viên không được làm 01 trường hợp; Chi bộ thi hành kỷ luật 23 đảng viên (19 khiển trách, 04 cảnh cáo), nội dung vi phạm: Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (để con đẻ vi phạm pháp luật) 04 trường hợp và sai phạm trong làm công tác thi, chấm nâng điểm và ký hợp thức bài thi cho thí sinh trong Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tỉnh Hòa Bình 05 trường hợp; những điều đảng viên không được làm (đưa, nhận tiền của người khác để xin đi học và thi viên chức) 03 trường hợp; vi phạm sinh con thứ ba 03 trường hợp; quyền sử dụng đất 03 trường hợp; bảo vệ rừng 02 trường hợp; đánh bạc 03 trường hợp.

UBKT cấp ủy cơ sở kiểm tra 18 TCĐ và 27 đảng viên, trong đó có 37 cấp ủy viên các cấp (08 ĐUV, 12 CUV); giám sát 49 TCĐ và 104 đảng viên, trong đó có 20 đồng chí Chi ủy viên. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ KTGS đối với 42 TCĐ. Kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong đảng 36 TCĐ và Kiểm tra tài chính đảng 43 TCĐ.

Năm 2020 là năm cấp ủy, TCĐ các cấp thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Để thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ KTGS năm 2020 cấp ủy, UBKT các cấp huyện Kim Bôi tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm đó là: Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, toàn diện, nhất là về văn kiện, nhân sự để tổ chức tốt Đại hội chi, đảng bộ cơ sở và Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Chú trọng rà soát, đánh giá đúng cán bộ và thực hiện tốt công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, cơ cấu theo phương châm dân chủ, khách quan, lựa chọn, bố trí những cán bộ thực sự có đức, có tài, tâm huyết, trách nhiệm vì Đảng, vì dân vào vị trí lãnh đạo quan trọng của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Đảng, của cấp ủy cấp trên và của cấp mình để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện công tác KTGS. Đồng thời xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cấp ủy, cơ quan, TCĐ lãnh đạo, chỉ đạo, sâu sát, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm công tác KTGS và xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp nảy sinh, trở thành điểm nóng. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quyền hạn. Tăng cường công tác KTGS, nhất là trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, các vấn đề còn hạn chế, chậm chuyển biến, khắc phục kéo dài; chỉ đạo và giải quyết kịp thời, đúng quy định các đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp. Tăng cường KTGS cán bộ diện cấp ủy quản lý và đảng viên đã được quy hoạch vào các chức danh thuộc diện cấp ủy quản lý; TCĐ cấp dưới, những nơi có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, chưa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác KTGS; kiểm tra TCĐ cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; việc chấp hành Điều lệ Đảng, chủ trương, chỉ thị của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tiến hành tổng kết công tác KTGS nhiệm kỳ 2015-2020; xây dựng Chương trình công tác nhiệm kỳ 2020-2025. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến công tác KTGS của Đảng và Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cung cấp thông tin cho báo chí sau các kỳ họp của UBKT các cấp.

                Nguyễn Mạnh Hùng                   (UBKT Huyện ủy Kim Bôi)


in Quay trở lại
Các tin khác:
Kết quả thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI về “Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường” trên địa bàn tỉnh
Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019 - 2030”
Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030
Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 56-KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Tổng kết công tác phòng, chống tội phạm và chống buôn lậu, gian lận thương mại năm 2019
Triển khai nghị quyết của BTV Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính các cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh
Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
Kết quả thực hiện nhiệm vụ gắn với phong trào thi đua của các cơ quan khối Đảng tỉnh
thông báo
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

25oC

Độ ẩm: 65%

Tốc độ gió: 11 km/hkm/h

Cập nhật lúc 12:30:00
ngày 2020-02-26