Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Kết quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng trên địa bàn huyện Lạc Thủy năm 2019
Năm 2019, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ huyện tới cơ sở đã thực hiện có hiệu quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng đạt được những kết quả quan trọng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; quân sự, quốc phòng được giữ vững.
Cấp ủy, chính quyền các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác  đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chỉ đạo tổ chức thành công Ngày hội toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ quốc điểm của tỉnh tại giáo xứ Đồng Danh xã Phú Thành. Sảy ra và phát hiện 31 vụ tội phạm về trật tự xã hội (giảm 10 vụ so với cùng kỳ), trong đó: 22 vụ về trật tự xã hội, 09 vụ về ma túy; 03 vụ về vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; xảy ra 09 vụ tai nạn giao thông (giảm 02 vụ so với cùng kỳ), làm chết 08 người, bị thương 04 người; tai nạn rủi ro xảy ra 02 vụ làm chết 04 người; bắt 04 vụ đánh bạc (bằng so với cùng kỳ), xử lý 34 đối tượng. Kiểm tra phát hiện 664 trường hợp vi phạm giao thông, lập biên bản 167 trường hợp; xử phạt vi phạm 697 trường hợp, số tiền phạt trên 269 triệu đồng. Vận động nhân dân giao nộp 32 khẩu súng bắn đạn hơi cồn tự chế, 47 viên đạn các loại.

Thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan tư pháp, các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc xác minh, giải quyết các vụ việc thi hành án. Tổng số vụ việc phải thi hành là 276 việc bằng 89,2% so với cùng kỳ; qua xác minh có 229 vụ việc có điều kiện giải quyết, đã giải quyết xong 218 việc đạt 95% so với việc có điều kiện thi hành; tổng số tiền phải thi hành trên 2,99 tỷ đồng, số có điều kiện thi hành trên 1,33 tỷ đồng, đã thi hành án trên 902 triệu đồng đạt 68%. Tình hình đơn thư, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện có xu hướng tăng, tiềm ẩn phức tạp, có đơn vượt cấp lên tỉnh, lên trung ương chủ yếu liên quan đến đất đai, ô nhiễm môi trường. Đã tiếp 469 đoàn với 586 lượt công dân, tăng 31,74% so cùng kỳ. Tiếp nhận và phân loại xử lý 261 đơn thư các loại, tăng 16,29% so cùng kỳ, trong đó có 23 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND huyện; giao cho các cơ quan chuyên môn tham mưu giải quyết. Tổng số vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền 08 vụ việc; đã giải quyết 8/8 vụ việc đạt 100%. Giao các cơ quan chuyên môn tiến hành xác minh, tham mưu cho UBND huyện trả lời công dân và báo cáo cơ quan có thẩm quyền 13 đơn kiến nghị, phản ánh. Triển khai 05 cuộc thanh tra (01 cuộc thanh tra đột xuất, 04 cuộc thanh tra theo kế hoạch); kết thúc, ban hành kết luận thanh tra 05 cuộc22; qua Thanh tra phát hiện sai phạm với số tiền 435,606 triệu đồng. Kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm tập thể và các cá nhân có liên quan…

Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN được quan tâm chỉ đạo đến các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội trong huyện. Thông qua công tác phổ biến, quán triệt nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục có sự chuyển biến rõ rệt, nhận thức đầy đủ ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của Luật PCTN và các văn bản quy định khác về phòng chống tham nhũng.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo PCTN đã được cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở quan tâm chỉ đạo. Kết quả cụ thể các hoạt động đó là: Niêm yết công khai, thông báo công khai; UBND huyện đã công bố số điện thoại nóng, hòm thư điện tử, thực hiện tốt việc công khai trong nội bộ về mua sắm tài sản công, đầu tư xây dựng cơ bản, công khai, minh bạch trong việc quản lý, sử dụng đất đai, công tác tổ chức cán bộ, công tác tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ. Ban hành Kế hoạch số 14/KH-UBND, ngày 24/01/2019 về việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 2019 theo đó có 08 vị trí phải thực hiện chuyển đổi; hiện chưa thực hiện chuyển đổi.  Chỉ đạo 100% các cơ quan, đơn vị sự nghiệp xây dựng, rà soát quy chế chi tiêu nội bộ theo quy định; xây dựng, bổ sung, nội quy, quy chế làm việc, quy chế ứng xử đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi vi phạm các quy định về xây dựng, ban hành, công khai và hướng dẫn thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng

Thực hiện Quy định số 08-QĐ/TU, ngày 26/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ thuộc Ban Thường vụ cấp uỷ các cấp quản lý. Huyện đã ban hành Văn bản số 585/UBND-TTr, ngày 18/8/2017 về việc triển khai, thực hiện Quy định số 08- QĐ/TU, ngày 26/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Các cấp uỷ Đảng, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các đối tượng thuộc diện kê khai tài sản thu nhập phải kê khai trung thực, đầy đủ, rõ ràng, đúng nội dung, biểu mẫu và thời gian quy định. Đã có 89/89 cơ quan, đơn vị; 431 người đã tổ chức việc kê khai tài sản, thu nhập; đã có 431 Bản kê khai tài sản thu nhập thực hiện công khai (bằng hình thức công bố tại cuộc họp: 419 bản; bằng hình thức niêm yết: 12 bản). Qua tổng hợp trên địa bàn huyện Lạc Thuỷ không có trường hợp nào kê khai tài sản không minh bạch phải xử lý; không có trường hợp nào phải xác minh do có đơn thư tố cáo không minh bạch.

Cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác PCTN; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức do mình quản lý; xác định kết quả PCTN là thước đo đánh giá phẩm chất, năng lực, trách nhiệm và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu. Ủy ban kiểm tra Huyện ủy phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng của Nhà nước trên địa bàn kiểm tra, rà soát, đánh giá vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Công tác cải cách tư pháp được chú trọng. Thông qua hoạt động tổng kết thực tiễn của các cơ quan, nhiều vấn đề vướng mắc nảy sinh trong hoạt động, các cơ quan đã chủ động rà soát, phát hiện những quy định pháp luật bất cập, không phù hợp, phản ánh kịp thời với cấp trên để nghiên cứu, xử lý, đề nghị cấp trên hướng dẫn về nghiệp vụ nên đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan áp dụng đúng và thống nhất pháp luật. Việc phối hợp với các cơ quan hữu quan trong việc xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật liên quan đến cải cách tư pháp được các cơ quan tích cực tham gia với tinh thần trách nhiệm cao. Các ý kiến tham gia của đơn vị luôn bám sát chủ trương, đường lối đã được đề ra trong các nghị quyết của Đảng về cải cách tư pháp, bảo đảm chất lượng, đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn công tác của các cơ quan cũng như đòi hỏi của xã hội.

Xác định đúng đắn tầm quan trọng của công tác cán bộ trên cơ sở những định hướng của Nghị quyết số 49-NQ/TW, thời gian qua công tác cán bộ luôn đựơc quan tâm thực hiện. Ban thường vụ Huyện uỷ chỉ đạo, phối hợp cùng các cơ quan Tư pháp chủ động rà soát, sắp xếp kiện toàn bộ máy cán bộ; trước hết là đội ngũ cán bộ có chức danh tư pháp như: Thẩm phán, Kiểm sát viên, Điều tra viên, Chấp hành viên và Thanh tra viên. Việc bổ nhiệm, tái bổ nhiệm các chức danh tư pháp được tuân thủ chặt chẽ về trình tự, thủ tục bổ nhiệm, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng theo đúng quy định. Đến nay đội ngũ có chức danh tư pháp tuy còn thiếu nhưng được củng cố, kiện toàn đảm bảo chất lượng; thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Đội ngũ cán bộ làm công tác chuyên môn được sắp xếp, bố trí ở từng khâu công việc, từng vị trí công tác cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ cũng như năng lực, trình độ chuyên môn của từng cán bộ. Công tác đào tạo nguồn các chức danh Tư pháp được quan tâm trú trọng, đã cử cán bộ tham gia đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán.

Công tác giám sát của cơ quan dân cử và phát huy quyền làm chủ của nhân dân đối với cơ quan tư pháp được đẩy mạnh. Thông qua việc nắm bắt những vấn đề nổi cộm của thực tiễn kinh tế - xã hội, các vấn đề bức xúc được nhiều cử tri quan tâm, các cuộc giám sát đột xuất theo vụ việc được chú trọng, trở thành hoạt động thường xuyên hơn của HĐND, như: Giám sát việc chấp hành pháp luật trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và giải quyết các vụ án dân sự, án treo. Thông qua các cuộc giám sát đã giúp HĐND nắm rõ hơn về việc chấp hành pháp luật của các cơ quan tư pháp, đồng thời phát hiện ra những hạn chế, vướng mắc và đưa ra nhiều kiến nghị trong các báo cáo giám sát thiết thực, hiệu quả đối với các cơ quan tư pháp cũng như các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương. Những kiến nghị sau giám sát có tác dụng tích cực và kịp thời đến hoạt động của các cơ quan tư pháp, giúp các cơ quan chấn chỉnh những thiếu sót, hạn chế cũng như giải quyết được nhiều vướng mắc, khó khăn.

Cùng với các hoạt động nói trên, việc giám sát các cơ quan tư pháp thông qua công tác tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân cũng là một trong những hoạt động thường xuyên, được HĐND quan tâm và thực hiện hiệu quả. Qua đó, các chủ động hoặc theo chỉ đạo của Thường trực HĐND tổ chức giám sát đột xuất theo vụ việc, kịp thời kiến nghị các cơ quan chức năng khắc phục những hạn chế, tồn tại, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, bảo vệ pháp chế XHCN. Cũng thông qua các cuộc giám sát, các Ban còn tuyên truyền, giải thích, vận động người dân hiểu biết pháp luật, tuân thủ pháp luật.

Bảo An


in Quay trở lại
thông báo
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

18oC

Độ ẩm: 100%

Tốc độ gió: 9 km/hkm/h

Cập nhật lúc 06:00:00
ngày 2020-02-24