Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Năm 2019 thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 4.000 tỷ đồng
Năm 2019, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2019. Bên cạnh đó, với sự điều hành của UBND tỉnh và nỗ lực quyết tâm cao của chính quyền các cấp, các doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh, lĩnh vực điều hành ngân sách đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Kết quả, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 4.000 tỷ đồng, bằng 130% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, bằng 105% chỉ tiêu HĐND tỉnh.
Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hoạt động hiệu quả, đóng góp vào nguồn thu ngân sách Nhà nước

Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hoạt động hiệu quả, đóng góp vào nguồn thu ngân sách Nhà nước

Trong đó, thu nội địa thực hiện 3.750 tỷ đồng, đạt 126% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 102% chỉ tiêu HĐND tỉnh, bằng 115% so với cùng kỳ năm 2018. Bao gồm: Thu từ thuế và phí ước thực hiện 2.900 tỷ đồng, đạt 107% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, bằng 97% chỉ tiêu HĐND tỉnh, tăng 4% so với thực hiện cùng kỳ; thu tiền sử dụng đất thực hiện 850 tỷ đồng, đạt 321% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 124% chỉ tiêu HĐND tỉnh, bằng 189% so với cùng kỳ. Thu xuất, nhập khẩu thực hiện 250 tỷ đồng, đạt 227% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, bằng 192% chỉ tiêu HĐND tỉnh, tăng 91% so với thực hiện cùng kỳ.

Với kết quả ước thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2019 như trên, dự kiến thu từ đất có mức tăng lớn, góp phần tăng cường nguồn lực để địa phương đầu tư xây dựng các công trình quan trọng, cấp bách có ý nghĩa đến sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương cũng như bù hụt thu các khoản từ thuế, phí.

Các yếu tố ảnh hưởng đến thu ngân sách Nhà nước năm 2019 bao gồm: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 9.05%, trong đó nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 5,6%; công nghiệp - xây dựng tăng 12,12%; dịch vụ tăng 7,03%; thuế sản phẩm tăng 7,39%. Cơ cấu các ngành kinh tế trong GRDP: Tỷ trọng ngành nông, lâm, thủy sản 19,8%; công nghiệp - xây dựng 45,67%; dịch vụ 29,58%; thuế sản phẩm 4,95%. Hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh được chú trọng, trên địa bàn tỉnh có 59 dự án được quyết định chủ trương đầu tư, cấp giẩy chứng nhận đăng ký đầu tư. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có tổng số 567 dự án.

Năm 2020, để hoàn thành dự toán thu ngân sách, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch - tài chính ngân sách Nhà nước 03 năm 2020 - 2022, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và cả giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 12/02/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tạo nguồn thu và tăng cường quản lý thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 20/11/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn. Thực hiện tốt Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 2162/QĐ-BTC ngày 08/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; đẩy mạnh triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách quản lý thuế giai đoạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 2710/QĐ-BTC ngày 20/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Tiếp tục quảng bá hình ảnh của tỉnh, kêu gọi đầu tư. Tạo mọi điều kiện thuận lợi, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trên địa bàn. Tăng cường tuyên truyển, phổ biến, giải thích các quy định pháp luật về nợ thuế cho người nộp thuế để nâng cao tính tuân thủ, khuyến khích tự nguyện, tự giác của người nộp thuế trong việc thực hiện các quy định nộp thuế.

Lê Huệ (CTTĐT)


in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

18oC

Độ ẩm: 77%

Tốc độ gió: 13 km/hkm/h

Cập nhật lúc 01:30:00
ngày 2020-04-01