Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy chế làm việc số 08-QC/TU, ngày 15/5/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020
Ngày 28/10/2019, Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 1327-QĐ/TU sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy chế làm việc số 08-QC/TU, ngày 15/5/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.
Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy chế làm việc số 08- QC/TU, ngày 15/5/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020, cụ thể:

1. Chương I

1.1. Bổ sung Khoản 4, Điều 1: Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

“…Xem xét, cho ý kiến về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị hằng quý, 6 tháng, 9 tháng, hằng năm; tình hình ngân sách Nhà nước 6 tháng, hằng năm của tỉnh; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.”

1.2. Bổ sung Khoản 1, Điều 2: Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

“Quyết định chương trình, kế hoạch công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thảo luận, cho ý kiến về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị hằng tháng, hằng quý, 6 tháng, 9 tháng, hằng năm; tình hình ngân sách Nhà nước 6 tháng, hằng năm của tỉnh trước khi quyết định hoặc trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, quyết định.”

1.3. Sửa đổi Điều 2 và Điều 3

- Chuyển nội dung “Cho ý kiến về việc kết nạp lại đảng viên theo quy định” tại Khoản 3, Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sang Điểm 7.1, Khoản 7, Điều 3. Những công việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy ủy quyền cho tập thể Thường trực Tỉnh ủy giải quyết về tổ chức, cán bộ.

- Bổ sung tại Điểm 7.1, Khoản 7, Điều 3. Những công việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy ủy quyền cho tập thể Thường trực Tỉnh ủy giải quyết về tổ chức, cán bộ nội dung: “Quyết định điều động đối với cán bộ đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn y kết quả bầu cử”.

2. Chương II

2.1 Bổ sung 01 điều (Điều 10) về nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Bí thư Tỉnh ủy

(1)- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực Tỉnh ủy theo Điều 3, Quy chế làm việc số 08-QC/TU, ngày 15/5/2019 của Tỉnh ủy.

(2)- Phối hợp với đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế; lãnh đạo thực hiện một số dự án trọng điểm của tỉnh; tập trung lãnh đạo thực hiện 05 chỉ tiêu dự báo khó đạt đã chỉ ra tại Kết luận số 206-KL/TU, ngày 26/10/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện  Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

(3)- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Bí thư Tỉnh ủy phụ trách lĩnh vực xây dựng tổ chức cơ sở đảng (quy định tại Điều 7, Quy định số 42- QĐ/TW của Ban Bí thư):

- Chủ trì chỉ đạo việc chuẩn bị nội dung, chương trình, kế hoạch công tác của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy về xây dựng tổ chức cơ sở đảng. Chịu trách nhiệm chính chỉ đạo sự phối hợp hoạt động giữa các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc, cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, để nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng và của cấp ủy về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và công tác đảng viên.

- Chỉ đạo xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Tập trung củng cố, kiện toàn, phát triển tổ chức cơ sở đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chỉ đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, đề xuất về công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật tổ chức cơ sở đảng, đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương. Chỉ đạo nghiên cứu, sơ kết, tổng kết, nhân rộng những điển hình tiên tiến về tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh.

- Phối hợp với đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo việc chuẩn bị chương trình và nội dung hội nghị Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy bàn về những vấn đề liên quan đến lĩnh vực công tác được phân công phụ trách; thường xuyên trao đổi và phối hợp với đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xây dựng chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

(4)- Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của: Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh.

(5)- Chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo một số nhiệm vụ cụ thể: Công tác xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; công tác dân vận của Đảng; công tác thi đua, khen thưởng trong Đảng.

(6)- Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy ký các văn bản theo quy chế làm việc của Tỉnh ủy và theo sự phân công của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

2.2. Sửa đổi Khoản 3, Khoản 4, Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

- Khoản 3. "Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và phụ trách Văn phòng Tỉnh ủy; phối hợp công tác giữa tổ chức Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội để tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định,… của Đảng và của cấp ủy tỉnh…"

- Khoản 4: "Chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo công tác đối ngoại…"

3. Từ Chương III đến Chương V

Thay đổi thứ tự các điều: Từ Điều 10 đến Điều 32 chuyển thành từ Điều 11 đến Điều 33.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác thực hiện theo Quy chế làm việc số 08-QC/TU, ngày 15/5/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Bảo An


 
in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

31oC

Độ ẩm: 63%

Tốc độ gió: 13 km/hkm/h

Cập nhật lúc 15:00:00
ngày 2020-05-26