Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Kết luận của BCH Đảng bộ về tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 27-CTr/TU, ngày 03/10/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của Chấp hành Trung ương khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”
Ngày 22/10/2019, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Kết luận số 257 - KL/TU về tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 27-CTr/TU, ngày 03/10/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của Chấp hành Trung ương khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.
Theo đó, để tiếp tục xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Chương trình hành động số 27-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong Đảng, hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân về vị trí, vai trò của sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Thể chế hóa, cụ thể hóa các quan điểm, đường lối của Đảng về văn hóa bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chú trọng giáo dục bồi dưỡng tinh thần yêu nước, độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; giáo dục ý thức tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống và nhân cách con người Việt Nam. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật, hiểu biết sâu sắc các giá trị lịch sử, văn hóa dân tộc.

3. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị đối với nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Chủ động đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên lĩnh vực văn hóa.

4. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về văn hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin - truyền thông. Nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp văn hóa. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động văn hóa. Chú trọng công tác quản lý các loại hình thông tin trên mạng Internet, đổi mới nội dung phương thức hoạt động của các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh, định hướng tư tưởng và thẩm mỹ cho Nhân dân, nhất là thanh, thiếu niên. Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng dân cư và công dân đối với việc tổ chức và quản lý các hoạt động văn hóa, góp phần xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển bền vững.

5. Quan tâm công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch cộng đồng và xây dựng nông thôn mới. Khai thác có hiệu quả các nguồn lực về văn hóa của địa phương. Tiếp tục chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đề xuất Mo Mường trở thành Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Triển khai tuyên truyền, phổ biến, dạy và học chữ Mường trong các cơ sở giáo dục.

6. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển sự nghiệp văn hóa của tỉnh. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển sự nghiệp văn hóa, du lịch; bồi dưỡng đào tạo năng khiếu văn học, nghệ thuật nhằm tăng cường đội ngũ văn nghệ sỹ cho hoạt động văn học, nghệ thuật chất lượng cao. Đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao ở cơ sở đồng thời phát hiện, lựa chọn để đào tạo, bồi dưỡng các hạt nhân tiêu biểu từ phong trào.

7. Tập trung đầu tư cơ sở vật chất, từng bước hiện đại hóa về trang thiết bị và phương tiện cho văn hóa. Đầu tư kinh phí xây dựng và hoàn thiện các thiết chế văn hóa, thể thao các hoạt động văn hóa từ tỉnh đến cơ sở, đảm bảo thực hiện thường xuyên, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương và nhu cầu hưởng thụ và sáng tạo của người dân. Đầu tư, hỗ trợ và tạo điều kiện mở các trại sáng tác, các cuộc phát động sáng tác theo chủ đề, hỗ trợ tác giả, tác phẩm, phát huy, khai thác năng lực và tiềm năng sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sỹ, nhà nghiên cứu, sưu tầm tạo ra được nhiều công trình, tác phẩm có giá trị phục vụ các nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế, xã hội, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của Nhân dân.

8. Tăng cường xây dựng và phát triển công nghiệp văn hóa với sự gắn kết hài hòa giữa các ngành. Sử dụng hiệu quả, công khai, minh bạch nguồn đầu tư của Nhà nước, có trọng tâm, trọng điểm. Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa nhằm huy động mọi nguồn lực để triển khai một cách đồng bộ. Tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp đầu tư cho văn hóa, thể thao, du lịch. Phấn đấu đến năm 2030 có được hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật đồng bộ, sản phẩm du lịch chất lượng cao, đa dạng, có thương hiệu, có sức cạnh tranh, mang đậm bản sắc văn hóa của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

9. Chủ động mở rộng hợp tác văn hóa với các địa phương trong nước và một số nước trong khu vực theo sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thực hiện đa dạng các hình thức văn hóa đối ngoại, đưa các quan hệ quốc tế về văn hóa đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực; tăng cường học tập và trao đổi kinh nghiệm giữa tỉnh Hòa Bình với các tỉnh trong nước, các nước trong khu vực và quốc tế; tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa, làm phong phú thêm văn hóa dân tộc. Tăng cường đầu tư cho công tác quảng bá bản sắc văn hóa, văn hóa văn nghệ và tiềm năng du lịch của tỉnh trên các kênh thông tin đại chúng.

Phát huy tài năng, sự tâm huyết và sự ủng hộ bằng trí lực, vật lực và tinh thần của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các văn nghệ sỹ trong  và ngoài nước, kiều bào xa quê hương tham gia đóng góp xây dựng văn hóa của tỉnh.

Hòa Bình


in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

31oC

Độ ẩm: 63%

Tốc độ gió: 13 km/hkm/h

Cập nhật lúc 15:00:00
ngày 2020-05-26