Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng từ 01/01/2017 đến 30/6/2019 và một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chỉ số phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh
Trong những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hòa Bình đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng trên toàn tỉnh rà soát, bổ sung, kiện toàn các văn bản chỉ đạo, tiếp tục triển khai, thực hiện công tác phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, các giải pháp được nêu trong chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về phòng chống tham nhũng. Đồng thời tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ các chỉ thị, kế hoạch có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã ban hành 527 văn bản thuộc thẩm quyền để chỉ đạo thực hiện góp phần đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng cũng luôn được các cấp ủy, chính quyền quan tâm thực hiện, đã tiến hành tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng lồng ghép với các lớp tuyên truyền pháp luật về Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn thi hành; Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 08/8/2013 của Chính phủ quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; các cơ quan, đơn vị đã tổ chức  6.119 buổi tuyên truyền cho 612.531 lượt người nghe, học tập; tổ chức 123 cuộc thi tìm hiểu pháp luật với 50,582 lượt người tham gia dự thi; tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật đã phát hành miễn phí 71.598 bản trong đó có 279 bản bằng tiếng dân tộc thiểu số cho nhân dân trên địa bàn tỉnh; thực hiện giảng dạy 2.749 tiết học cho 47.324 lượt học sinh về Luật PCTN.

Hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Trong đó tập trung chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên toàn tỉnh tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp được nêu trong Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chỉ đạo xây dựng các kế hoạch rà soát các cuộc thanh tra kinh tế xã hội và kiểm toán nhà nước; xây dựng quy định người đứng đầu cấp ủy các cấp thực hiện việc tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất để tiếp nhận thông tin, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân, nhất là những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện chỉ thị, kết luận, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Từ tháng 1/2017 đến tháng 6/2019, các cấp ủy, tổ chức đảng đã tiến hành 151 cuộc kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã chỉ đạo cơ quan Thanh tra triển khai 95 cuộc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN lồng ghép với thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng trong việc quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, (trong đó: Thanh tra tỉnh 20 cuộc, Thanh tra các huyện, thành phố, sở, ngành 75 cuộc); triển khai và hoàn thành 295 cuộc thanh tra hành chính, nội dung tập trung vào các lĩnh vực như: Quản lý tài chính, điều hành và sử dụng ngân sách, quản lý sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, y tế; triển khai và kết thúc 545 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 1.913 tổ chức và 9.977 cá nhân về việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn, kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của sở, ngành.

Công tác giải quyết đơn, thư tố cáo về tham nhũng cũng luôn được quan tâm chú trọng, trong thời gian qua các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã giải quyết 44 đơn (trong đó 04 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh, 40 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của các đơn vị sở, ngành, chủ tịch UBND cấp huyện, thành phố). Qua công tác giải quyết đơn tố cáo của công dân, các cơ quan, đơn vị chưa phát hiện các vi phạm liên quan đến tham nhũng.

Kết quả xử lý tham nhũng từ 01/2017 đến tháng 6/2019: tổng số vụ án của các cơ quan tố tụng thụ lý gồm 08 vụ/24 bị can. Trong đó, Cơ quan điều tra thụ lý: 08 vụ/24 bị can, kết thúc điều tra chuyển Viện Kiểm sát đề nghị truy tố 04 vụ/13 bị can; chuyển Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an 01 vụ/07 bị can; chưa kết thúc điều tra 03 vụ/04 bị can. Viện Kiểm sát 02 cấp thụ lý: 07 vụ/17 bị can, đã truy tố 04/13 bị can. Tòa án 02 cấp thụ lý: 04 vụ/13 bị can; đã xét xử: 03 vụ/05 bị cáo; chưa xét xử 01 vụ/08 bị cáo. Tổng số tiền do tham nhũng gây ra là 6.713.457.000 đồng; đã thu hồi 4.543.205.000 đồng; đạt tỷ lệ 67,67%.

Bên cạnh những kết quả đạt được còn một số hạn chế như công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền để đưa ra các giải pháp khắc phục một số điểm, tiêu chí còn chậm. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về PCTN có lúc, có nơi chưa được thường xuyên, liên tục; tự phát hiện tham nhũng còn hạn chế; công tác cải cách hành chính đã có nhiều nỗ lực, tuy nhiên nhiều chỉ số chưa cao, chưa cải thiện được nhiều so với năm trước.

Để nâng cao chỉ số phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, nhất là các văn bản mới được ban hành như Luật PCTN 2018, Luật Tố cáo số 25/2018/QH14, Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, Kế hoạch số 72-KH/TU, ngày 14/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW3 khóa X tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Gắn việc thực hiện PCTN với việc thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đồng bộ các nhóm giải pháp lớn, phục vụ công tác đấu tranh PCTN, lãng phí lâu dài; triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 126/NQ-CP của Chính phủ “Về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020” với các nội dung như nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu chính quyền các cấp; tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, công chức, viên chức; hoàn thiện, thực hiện nghiêm các quy định công tác tổ chức, cán bộ; kiểm soát tài sản, thu nhập; tăng cường công khai, minh bạch trong thực thi công vụ; hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội; bảo đảm hiệu lực, hiệu quả của công tác phòng, chống tham nhũng.

Tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 13/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh CCHC tỉnh giai đoạn 2016-2020 và Đề án của UBND tỉnh về đẩy mạnh CCHC tỉnh giai đoạn 2016-2020, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết, Đề án và đưa ra các giải pháp cho giai đoạn tiếp theo. Triển khai rộng rãi số điện thoại đường dây nóng, hộp thư điện tử để kịp thời tiếp nhận, xử lý, giải quyết những phản ánh, kiến nghị, tố cáo của người dân, doanh nghiệp về các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà của các cơ quan công quyền khi giải quyết công việc.

Tiếp tục chỉ đạo tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, tập trung vào các lĩnh vực có nhiều dư luận tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; khẩn trương kết luận thanh tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có sai phạm trong các dự án trọng điểm của tỉnh gây thất thoát, thua lỗ lớn, kéo dài, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Chỉ đạo các đơn vị chức năng để đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án kinh tế, tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp; trú trọng phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng mới, trong đó tập trung xác minh, điều tra làm rõ yếu tố tư lợi, chiếm đoạt tài sản trong các vụ án, vụ việc. Xem xét trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng; ngăn chặn có hiệu quả tình trạng “tham nhũng vặt”.

Từng bước công khai rộng rãi bản kê khai, minh bạch tài sản hàng năm, chủ động trong việc thực hiện xác minh tài sản thu nhập của người có nghĩa vụ phải kê khai trên địa bàn khi có biến động bất thường; thông tin rộng rãi về việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết những vấn đề có liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn.

Tiếp tục phát huy vai trò giám sát của Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, báo chí và cộng đồng doanh nghiệp trong đấu tranh PCTN; khuyến khích động viên mọi tầng lớp Nhân dân tham gia tích cực vào việc phát hiện, phản ánh, tố cáo, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng cho các cơ quan có thẩm quyền trong việc phát hiện, xử lý tham  nhũng.

Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trên; thường xuyên chỉ đạo và tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện; định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.

Võ Mai (Ban Nội Chính TU)


 
in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

24oC

Độ ẩm: 83%

Tốc độ gió: 13 km/hkm/h

Cập nhật lúc 01:30:00
ngày 2020-05-27