Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Kết quả công tác phối hợp tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng 9 tháng đầu năm 2019
9 tháng đầu năm 2019, bám sát nhiệm vụ của Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy, BCĐ phối hợp tuyên truyền UBKT Tỉnh ủy đã tham mưu, chỉ đạo hướng dẫn các cấp ủy trực thuộc và phối hợp với các cơ quan thực hiện công tác phối hợp tuyên truyền phổ biến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.
Phối hợp với Tạp chí Kiểm tra của UBKT Trung ương tuyên truyền, phổ biến các hoạt động về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2019 của Đảng bộ tỉnh Hòa Bình trên ấn phẩm Tạp chí Kiểm tra và Trang Thông tin điện tử của UBKT Trung ương. 9 tháng đầu năm trang thông tin điện tử của UBKT Trung ương đã đưa 01 bài, 05 tin, ảnh về hoạt động kiểm tra giám sát của UBKT Tỉnh ủy Hòa Bình.

Bám sát vào Kế hoạch 26-KH/TU, ngày 23/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tiếp tục phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình tuyên truyền về công tác KTGS và thi hành kỷ luật đảng, Ban Tuyên giáo đã định hướng cho các cơ quan báo chí, đội ngũ báo cáo viên các cấp trong tỉnh trong việc tuyên truyền, phổ biến thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luật, quy định, quyết định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, UBKT Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thực hiện tuyên truyền các hoạt động về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Đã đăng tải được 46 tin, bài tuyên truyền và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát trên Bản tin sinh hoạt chi bộ hàng tháng, với số lượng 5.000 cuốn/số. Xây dựng chuyên mục tuyên truyền, đăng tải trên 220 tin bài về công tác kiểm tra, giám sát trên trang thông tin điện tử của Tỉnh ủy, đến nay đã có gần 5 triệu lượt người truy cập.

Các bộ phận chuyên môn của Báo Hòa Bình đã phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo tuyên truyền của UBKT Tỉnh ủy bám sát vào Kế hoạch 26-KH/TU, ngày 23/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 04-KH/BCĐ, ngày 20/2/2019 của Ban Chỉ đạo phối hợp tuyên truyền về tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2019 để thực hiện việc tuyên truyền các hoạt động kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trên ấn phẩm Báo Hòa Bình và Báo Hòa Bình điện tử.

Chủ động phối hợp tuyên truyền về các văn bản và các chỉ thị, nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và mở chuyên mục tuyên truyền về công tác KTGS và thi hành kỷ luật đảng; Duy trì chuyên mục Hỏi – Đáp về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng thường xuyên trên báo Hòa Bình; đăng tải các bài viết tuyên truyền về những kết quả cụ thể trong thực hiện công tác KTGS của cấp ủy, UBKT các cấp trong tỉnh; biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua và những gương người tốt, việc tốt trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; công tác phối hợp thực hiện công tác KTGS và trả lời, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo. Hiện nay, Báo Hòa Bình phát hành 6 số báo/tuần; số lượng phát hành đạt hơn 7.000 tờ/kỳ. Đăng trên 350 bài, tin, ảnh, hỏi đáp, phỏng vấn về hoạt động KTGS và thi hành kỷ luật đảng trên báo in, báo điện tử Báo Hòa Bình.

Đài PTTH tỉnh đưa tin về hoạt động KTGS và thi hành kỷ luật đảng 9 tháng đầu năm; thông tin 05 kỳ họp của UBKT Tỉnh ủy và các hoạt động của UBKT Tỉnh ủy. Phối hợp với Đài PTTH huyện Mai Châu, huyện Lạc Thủy đưa tin về hội nghị giao ban thường kỳ Quý I, Quý II của UBKT Tỉnh ủy tại huyện Mai Châu và huyện Lạc Thủy.

9 tháng đầu năm, UBKT của 14 huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã xây dựng kế hoạch thực hiện sát với nhiệm vụ tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Bộ phận tuyên truyền của UBKT các cấp trực thuộc đã chủ động tổ chức triển khai thực hiện và phối hợp với các cơ quan ban ngành có liên quan tuyên truyền có hiệu quả công tác KTGS và thi hành kỷ luật đang; đã tuyên truyền phổ biến đến cán bộ đảng viên và nhân dân các văn bản mới, các chỉ thị, nghị quyết, quy định, quy chế về công tác KTGS; đã có 35 tin, bài và ảnh về công tác KTGS được đăng tải trên các phương tiện thông tin địa chúng của các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy. Bộ phận tham mưu tuyên truyền của các đảng bộ trực thuộc chủ động tham mưu giúp UBKT huyện ủy, thành ủy, đảng ủy thông cáo báo chí về nội dung các kỳ họp theo đúng Quy định số 10-QĐ/TU, ngày 10/10/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các quyết định kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên theo Công văn số 358-CV/TU, ngày 17/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Qua việc phối hợp tuyên truyền chất lượng, hiệu quả hoạt động tuyên truyền, phổ biến công tác KTGS và thi hành kỷ luật đảng của cấp ủy, UBKT các cấp trong tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần định hướng dư luận giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu về hoạt động công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng. Đồng thời thúc đẩy hầu hết các tổ chức đảng và cán bộ đảng viên gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác chấp hành nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, thực hiện có chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Bảo An


in Quay trở lại