Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Chỉ thị của UBND tỉnh về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
Ngày 22/8/2019, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.
Theo đó, mục tiêu đầu tư công giai đoạn 2021-2025: thu hút tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển nền kinh tế, đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội thiết yếu, phục vụ cho việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 05 năm 2021-2025. Trong đó vốn đầu tư công tập trung bố trí vốn đề hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án trọng điểm có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, có tính kết nối và lan tỏa vùng miền. Tiếp tục ưu tiên các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước cho các vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các vùng thường xuyên bị thiên tai, bão lũ. Không bố trí vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước vào các lĩnh vực, dự án mà các thành phần kinh tế khác có thể đầu tư. Quán triệt nguyên tắc ưu tiên bố trí, sử dụng vốn ngân sách nhà nước như là vốn mồi để khai thác tối đa các nguồn vốn của các thành phần kinh tế khác. Tạo đột phá thu hút nguồn vốn khu vực tư nhân trong và ngoài nước theo phương thức đối tác công-tư để tập trung đầu tư phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội quan trọng, đặc biệt đối với các dự án có sức lan tỏa rộn và tác động lớn tới phát triển kinh tế; các dự án hạ tầng xã hội phục vụ cộng đồng dân sinh thuộc ngành y tế, giáo dục…

UBND tỉnh chỉ đạo Các sở, ban, ngành, các Ban quản lý dự án xây dựng chuyên ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức rà soát các dự án đã được giao kế hoạch đầu tư công trung giao đoạn 2016-2020, lập danh mục dự án đang đầu tư theo từng nguồn vốn; chia ra nhóm các dự án: danh mục dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2016-2020 nhưng chưa bố trí đủ vốn; danh mục dự án chuyển tiếp, hoàn thành sau năm 2020; danh mục dự án đã được giao kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 nhưng chưa được giao kế hoạch đầu tư công hằng năm; danh mục dự án sử dụng vốn nước ngoài đã ký Hiệp định nhưng chưa có trong danh mục kế hoạch đầu tư công trung giai đoạn 2016-2020.

Các sở, ban, ngành, các Ban quản lý dự án xây dựng chuyên ngành, UBND các huyện, thành phố tổng hợp, rà soát số vốn nợ đọng xây dựng cơ bản phát sinh trước ngày 01/01/2015 nhưng chưa được tổng hợp vào kế hoạch đầu tư công trung giai đoạn 2016-2020 (nếu còn), số vốn ứng trước đến hết kế hoạch năm 2015 còn lại phải thu hồi trong giai đoạn 2021-2025; số vốn ứng trước phát sinh trong giai đoạn 2026-2020 nhưng chưa bố trí kế hoạch vốn để thu hồi (nếu có).

Các Các sở, ban, ngành, các Ban quản lý dự án xây dựng chuyên ngành, UBND các huyện, thành phố lựa chọn danh mục và bố trí vốn kế hoạch đầu tư trung hạn của từng nguồn vốn trong từng ngành, lĩnh vực, chương trình theo thứ tự ưu tiên như sau: dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn; Vốn đối ứng cho sự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo phương thức đối tác công tư; Dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt; Dự án dự kiến hoàn thành trong kỳ kế hoạch; Dự án khởi công mới phải đáp ứng điều kiện chương trình, dự án cần thiết, có đủ điều kiện được bố trí vốn kế hoạch theo quy định, sau khi bố trí đủ vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định, bảo đảm bố trí đủ vốn để hoàn thành chương trình, dự án theo tiến độ đầu tư đã được phê duyệt.

UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, đơn vị, tổ chức: chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan lập kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 của ngành, lĩnh vực phụ trách của cơ quan, đơn vị, tổ chức mình; dự kiến mục tiêu, nhiệm vụ và đề xuất nguồn lực thực hiện nội dung thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia được phân công chủ trì gửi cơ quan quản lý chương trình mục tiêu quốc gia; Tổng hợp vốn đầu tư toàn xã hội và dự báo khả năng thu hút vốn đầu tư giai đoạn 2021-2025 vào lĩnh vực do sở, ngành mình phục trách bao gồm tất cả các nguồn vốn trong và ngoài ngân sách, vốn nước ngoài…

UBND các huyện, thành phố tổ chức lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của địa phương theo các nội dung quy định tại Chỉ thị này gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính trong quý VI để tổng hợp; Hướng dẫn, tổ chức và chỉ đạo UBND cấp xã xây dựng kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.

Bảo An


in Quay trở lại