Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Quy chế đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm đối với các Sở, Ban, Ngành, đơn vị sự nghiệp và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
Ngày 12/8/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm đối với các Sở, Ban, Ngành, đơn vị sự nghiệp và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
Theo đó, Quy chế này quy định tiêu chí, trình tự đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm đối với: Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp (sau đây gọi chung là Sở, Ban, Ngành); Các đơn vị sự nghiệp công lập, bao gồm: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch; Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh; Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh; Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh (sau đây gọi chung là đơn vị sự nghiệp); Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Mục đích đánh giá, xếp loại: Thông qua đánh giá, giúp các Sở, Ban, Ngành, đơn vị sự nghiệp và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phát huy những mặt ưu điểm, tích cực, khắc phục những mặt còn hạn chế, yếu kém; nâng cao tinh thần, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước theo quy định tại Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005, Nghị định 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ; chế độ tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định khác của pháp luật về thực hiện cơ chế tự chủ. Kết quả xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các Sở, Ban, Ngành, đơn vị sự nghiệp và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố là căn cứ để bình xét thi đua, khen thưởng trong các Cụm, Khối thi đua và đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm đối với người đứng đầu từng cơ quan, đơn vị.

UBND đã quy định cụ thể các tiêu chí đánh giá đối với các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Tiêu chí đánh giá đối với các đơn vị sự nghiệp; Cách chấm điểm; Quy trình, thời gian đánh giá, xếp loại; Hồ sơ tự đánh giá; Xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ; Thành lập Hội đồng đánh giá và Tổ công tác giúp việc Hội đồng đánh giá.

Trách nhiệm của các Sở, Ban, Ngành, đơn vị sự nghiệp, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan: Căn cứ các quy định của Quy chế này và tình hình thực tế của ngành, địa phương; các Sở, Ban, Ngành, đơn vị sự nghiệp, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng, ban hành Quy chế, tổ chức đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm đối với các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc, các xã, phường, thị trấn thuộc phạm vi quản lý và gửi kết quả đánh giá về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Các Sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Tài chính, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh và các cơ quan khác có liên quan chịu trách nhiệm tổng hợp, cung cấp các thông tin có liên quan gửi về Sở Nội vụ trước ngày 05 tháng 12 hàng năm để làm căn cứ thẩm định hồ sơ tự đánh giá của các cơ quan, đơn vị.

Sở Nội vụ là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm: Hướng dẫn các Sở, Ban, Ngành, đơn vị sự nghiệp, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong việc xây dựng, đăng ký nhiệm vụ trọng tâm hàng năm; xây dựng, ban hành Kế hoạch công tác năm; tự đánh giá, chấm điểm mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm. Công khai bằng văn bản về kết quả tổng hợp điểm từng nhiệm vụ, điểm cộng, điểm trừ của từng cơ quan, đơn vị. Hướng dẫn các Cụm, Khối thi đua xây dựng Quy chế hoạt động, tiêu chí thi đua đảm bảo phù hợp với các quy định của Quy chế này, nhằm đảm bảo tính thống nhất, khách quan, công bằng trong việc bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm.

Bảo An


in Quay trở lại
thông báo
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

17oC

Độ ẩm: 100%

Tốc độ gió: 4 km/hkm/h

Cập nhật lúc 01:30:00
ngày 2020-02-23