Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Huyện Kỳ Sơn thực hiện hiệu quả việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã
Việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của BCH T.Ư Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ gắn với thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH T.Ư khóa XII "Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" và Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị được các cấp ủy Đảng trên địa bàn huyện Kỳ Sơn tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và kịp thời.
Cán bộ Trung tâm hành chính công huyện Kỳ Sơn hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục điều chỉnh thông tin giấy tờ tùy thân sau sáp nhập địa giới hành chính

Cán bộ Trung tâm hành chính công huyện Kỳ Sơn hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục điều chỉnh thông tin giấy tờ tùy thân sau sáp nhập địa giới hành chính

Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Sơn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc đổi mới nội dung, phương pháp và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên thông qua việc đổi mới phương thức giới thiệu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hướng dẫn cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch và bản cam kết thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương, đồng thời xây dựng kế hoạch, biện pháp thực hiện của cá nhân trên cơ sở chức trách, nhiệm vụ được giao. Chỉ đạo thực hiện các giải pháp khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên theo Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII; định kỳ kiểm điểm và liên hệ với bản thân việc thực hiện nghị quyết trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, cơ quan, đoàn thể và kiểm điểm, phân loại cán bộ, đảng viên hằng năm.

Ban Thường vụ Huyện ủy thành lập Ban Chỉ đạo về quản lý biên chế thống nhất trong hệ thống chính trị của huyện. Việc tuyển dụng được thực hiện đồng bộ, thống nhất theo các quy định và hướng dẫn của cấp trên. Các cơ quan, đơn vị đã chủ động rà soát và đánh giá chất lượng đội ngũ làm cơ sở cho việc bố trí, sử dụng cán bộ. Hiện nay việc bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, địa phương, đơn vị được thực hiện trong tổng biên chế được giao gắn với vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức. Việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện đi vào nề nếp theo tiêu chí, bằng kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và các cấp ủy cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các yêu cầu về tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể trong công tác cán bộ. Ở cấp huyện, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 là 5/39 đồng chí, đạt 12,8%, tham gia Ban Thường vụ Huyện ủy 01 đồng chí, tỷ lệ 9%; cán bộ người dân tộc thiểu số 24/39 đồng chí, chiếm tỷ lệ 61,53%; cán bộ trẻ tuổi (dưới 35 tuổi) 2/39, chiếm 5,1%. Cấp xã, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 là 30/138 đồng chí, đạt 21,7%, tham gia Ban Thường vụ 2/43 đồng chí, tỷ lệ 4,7%; cán bộ người dân tộc thiểu số 38/43 đồng chí, tỷ lệ 88,4%; tỷ lệ nữ là cấp trưởng, phó ở khối Đảng, đoàn thể 12/26 người, đạt 46,2%.

Công tác sắp xếp, đổi tên các khu dân được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm triển khai lãnh đạo đồng bộ. Sau sắp xếp tình hình tư tường của cán bộ, đảng viên và nhân dân cơ bản ổn định; công tác cán bộ được kiện toàn, tổ chức đảng, đoàn thể được lãnh đạo sắp xếp kịp thời, theo quy định. Huyện Kỳ Sơn từ 85 xóm, khu phố hiện còn 59 xóm, khu phố (giảm 26 xóm, khu phố). Đối với việc nhập, điều chỉnh toàn bộ đơn vị hành chính huyện Kỳ Sơn với thành phố Hòa Bình, 23.497 cử tri tham gia lấy ý kiến thì có 92,41% đồng ý. Đối với việc nhập, điều chỉnh 08 đơn vị hành chính thành 04 đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Kỳ Sơn, 19.562 cử tri tham gia lấy ý kiến thì có 91,50% đồng ý. Ngày 18/7/2019, HĐND huyện đã họp kỳ họp thứ 8, thông qua Nghị quyết của HĐND huyện, tán thành sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo Nghị quyết của Bộ Chính trị, báo cáo Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh đúng tiến độ.

Lê Huệ (CTTĐT)


 
in Quay trở lại
thông báo
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

17oC

Độ ẩm: 100%

Tốc độ gió: 4 km/hkm/h

Cập nhật lúc 01:30:00
ngày 2020-02-23