Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg, ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến "tín dụng đen" trên địa bàn tỉnh
Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến "tín dụng đen"; Kế hoạch số 240/KH-BCA-C02 ngày 27/6/2019 của Bộ Công an về triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 16 tháng 8 năm 2019, UBND tỉnh Hòa Bình đã triển khai Kế hoạch số 148/KH-UBND về triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến "tín dụng đen".
Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo tập trung thực hiên các giải pháp: Tổ chức quán triệt nghiêm túc Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến "tín dụng đen" trên địa bàn tỉnh, gắn liền với việc thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyêt vê công tác đâu tranh phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm, như: Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị vê tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đôi với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới; Chĩ thị số 46-CT/TW ngày 22/06/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đôi với công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới... Quán triệt nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) của Đảng về "Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đàng"; ngăn chặn, đây lùi sự suy thoái vê tư tưởng chính trị, đạo đức, lôi sông những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Chỉ thị số 05- CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh"; Chỉ thị 51-CT/TƯ, ngày 04/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến "tín dụng đen"... phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật nói chung và tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen" nói riêng, bảo vệ quyền, lợi ích và tài sản của người dân trong các hoạt động tín dụng, vay mượn chính đáng, hợp pháp.

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân hiểu rõ hành vi, hậu quả của hoạt động "tín dụng đen". Thông báo những phương thức, thủ đoạn cho vay lãi nặng, lừa đảo thông qua huy động vốn tự phát với lãi suất cao bất thường, các hành vi đòi nợ trái pháp luật, hậu quả của "tín dụng đen" và các vụ việc nghiêm trọng liên quan đến vỡ hụi, họ, biêu, phường thời gian qua đe người dân nâng cao ý thức cảnh giác và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Vận động người dân không trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia hoạt động cho vay lãi nặng, "tín dụng đen", lợi dụng kinh doanh dịch vụ cầm đồ, đòi nợ, kinh doanh tài chính để vi phạm pháp luật.

Nâng cao hiệu quả công tác của các cơ quan chức năng, chủ động nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng có liên quan "tín dụng đen". Tổ chức tiếp nhận, xác minh các nguồn tin báo, tố giác và giải quyết theo quy định của pháp luật; tăng cường trấn áp tội phạm liên quan, triệt phá các tụ điểm, đường dây tổ chức hoạt của tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến "tín dụng đen"; củng cố hồ sơ, tài liệu, điều tra, truy tố và xét xử nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang chấp hành nghiêm pháp luật về giao dịch, vay mượn, huy động, sử dụng vốn an toàn; nghiêm cấm tham gia hoạt động góp vốn, huy động vốn và môi giới, bao che, tiếp tay cho các đối tượng hoạt động "tín dụng đen", cho vay lãi nặng, thành lập doanh nghiệp, hộ gia đình kinh doanh tài chính, dịch vụ cầm đồ, đòi nợ... vi phạm pháp luật; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và phải chịu trách nhiệm trước cấp ủy Đảng và cấp trên nếu để xảy ra tình hình phức tạp về tội phạm, về những hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức cấp dưới hoặc thiêu trách nhiệm trong chỉ đạo, giải quyêt. Kịp thời kiến nghị, đề xuất các giải pháp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ đê tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực này.

Phối hợp với ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể xã hội các cấp trong công tác vận động nhân dân tham gia phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" và tố giác tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đên "tín dụng đen". Đẩy mạnh hơn nữa vai trò giám sát xã hội đối với các cơ quan thực thi pháp luật trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm.

UBND tỉnh yêu cầu kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến "tín dụng đen"; phát hiện, đề xuất, kiến nghị bổ sung, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan cho phù hợp với điều kiện thực tế; khắc phục kịp thời những sơ hở, thiếu sót trong quản lý Nhà nước đôi với các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; không đê tội phạm và vi phạm pháp luật quan đến "tín dụng đen" hoạt động gây bức xúc trong nhân dân, phức tạp về an ninh, trật tự tại địa phương.

Phương Thảo


in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

24oC

Độ ẩm: 83%

Tốc độ gió: 13 km/hkm/h

Cập nhật lúc 01:30:00
ngày 2020-05-27