Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Kết quả 03 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực tín dụng, ngân hàng
Sau 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 16/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực tín dụng, ngân hàng. Các cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan trong ngành ngân hàng đã thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nói chung, trong lĩnh vực quản lý của ngành ngân hàng nói riêng; xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành nên trong thời gian qua công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã đạt được những kết quả tích cực.
Việc quán triệt triển khai thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được triển khai thường xuyên và hiệu quả. Cấp ủy các ngân hàng, tổ chức tín dụng tiếp tục tổ chức tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ công chức, viên chức và người lao động về Luật phòng, chống tham nhũng, các nội dung cơ bản của Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 của ngành Ngân hàng, kết hợp học tập Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí; triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và của ngành chỉ đạo về công tác phòng, chống tham nhũng; chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các văn bản để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực tín dụng, ngân hàng. Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng và tội phạm tại các Ngân hàng trên địa bàn tỉnh tiếp tục được kiện toàn, hằng năm xây dựng chương trình công tác và triển khai thực hiện hiệu quả.

Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng đơn vị trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được nâng cao. Người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng đơn vị  thuộc các ngân hàng, quỹ tín dụng luôn ý thức, nâng cao vai trò trách nhiệm trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đấu tranh, phòng ngừa tại cơ quan, đơn vị mình phụ trách; chủ động khắc phục những hạn chế, yếu kém trong các lĩnh vực, nâng cao ý thức trách nhiệm cho toàn thể cán bộ, đảntg viên, người lao động về phòng, chống tham nhũng và tiêu cực; loại bỏ dần cơ hội, điều kiện phát sinh tham nhũng trong từng bộ phận thuộc cơ quan, đơn vị; xử lý nghiêm các hành vi gây nhũng nhiễu, tiêu cực, nhằm răn đe và ngăn chặn kịp thời những hành vi lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý để tham nhũng.

Công tác thanh tra, kiểm tra và tự kiểm tra, kiểm soát nội bộ được chú trọng. Trong 03 năm, Chi nhánh ngân hàng Nhà nước tỉnh đã tiến hành 17 cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất tiền mặt 03 quỹ tín dụng nhân dân cơ sở và một số máy giao dịch tự động trên địa bàn tỉnh. Kết quả thanh tra cho thấy các đơn vị đã chấp hành tương đối nghiêm túc các quy định của pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng chống tham nhũng, tội phạm. Qua thanh thanh tra Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hòa Bình đã có kiến nghị tập trung chủ yếu vào các công tác như: Công tác quản trị điều hành; công tác quản lý huy động nguồn vốn và chấp hành các quy định về lãi suất; công tác tín dụng nhưng chủ yếu vào việc hoàn thiện các yếu tố trong hồ sơ tín dụng và hồ sơ đảm bảo tiền vay, thu hồi nợ vay không có hiệu quả, sử dụng sai mục đích và thực hiện phương án chuyển tiếp theo quy định tại Thông tư số 04/2015/TT-NHNN; yêu cầu các đơn vị được thanh tra tiếp tục thực hiện các kiến nghị kết luận thanh tra và báo cáo cho chi nhánh theo quy định.

Thực hiện Kế hoạch số 29-KH/BNCTU, ngày 25/5/2018 và Kế hoạch số 40-KH/BNCTU, ngày 13/6/2019 của Ban Nội chính Tỉnh ủy về kiểm tra kết quả thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU, qua kiểm tra, việc quán triệt và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm của Chỉ thị 17-CT/TU, Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 15/8/2016 của UBND tỉnh, Kế hoạch số 710/KH-NHNN ngày 6/12/2016 của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hòa Bình, đã được các đơn vị thực hiện đảm bảo cơ bản theo yêu cầu. Trong kỳ kiểm tra đơn vị chưa tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân có liên quan đến tham nhũng, lãng phí trong lĩnh vực tín dụng, ngân hàng.

Đối với kiểm soát đặc biệt, giám sát sau thanh tra và xwr lý nợ xấu: Ngành ngân hành tỉnh luôn bám sát nhiệm vụ trọng tâm để chỉ đạo, điều hành hoạt động tín dụng theo đúng định hướng. Đáp ứng tốt nguồn vốn cho các dự án, nhất là tín dụng phục vụ nông nghiệp nông thôn, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp. Tăng cường công tác thanh tra, giám sát, kiểm soát nội bộ, hạn chế ngăn ngừa nợ xấu phát sính, tích cực đôn đốc thu hồi nợ quá hạn; nâng cao chất lượng, hiệu quả tín dụng, lãi suất huy động và lãi suất cho vay, giải quyết các khó khăn, vướng mắc với khách hàng đảm bảo hoạt động tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Việc xử lý, thu hồi nợ xấu theo Nghị quyết số 42/2017/QH14, ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và Quyết định số 1058/QĐ-TTg, ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020” được các ngân hàng chủ động áp dụng các biện pháp phòng ngừa, hạn chế tối đa nợ xấu mới phát sinh, nâng cao chất lượng tín dụng, phấn đấu đến năm 2020 đưa tỷ lệ nợ xấu nội bảng, ngoại bảng, nợ bán cho VAMC và nợ xấu đã thực hiện các biện pháp cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ theo Quyết định số 780/QĐ-NHNN và Thông tư số 09/2017/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước xuống dưới 3%.

Công tác phối hợp xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực, vi phạm pháp luật và thu hồi tài sản được triển khai hiệu quả. Từ năm 2016 đến tháng 6/2019, các cơ quan tiến hành tố tụng đã tiến hành thụ lý, giải quyết tổng số 03 vụ án/03 bị can, trong đó: Cơ quan điều tra thụ lý 03 vụ/03 bị can, kết thúc điều tra chuyển Viện Kiểm sát đề nghị truy tố 01 vụ/01 bị can, chưa kết thúc điều tra 02 vụ/02 bị can; Viện Kiểm sát nhân dân 2 cấp thụ lý 03 vụ/03 bị can, đã truy tố 01 vụ/01 bị can; Tòa án thụ lý 01 vụ/01 bị cáo, đã xét xử 01 vụ/01 bị cáo. Kết quả thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế liên quan đến lĩnh vực tín dụng, ngân hàng tại 03 vụ án là 155.369.084.000 đồng, số tiền đã thu hồi được là 73.229.266.000 tỷ đồng; tỷ lệ thu hồi đạt 47,13%.

Sau 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 17-CT/TU, công tác phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực tín dụng, ngân hàng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan trong công tác phòng chống tham nhũng, ngăn ngừa những hành vi tiêu cực được nâng cao, việc thực hiện công tác thanh tra, kiểm toán đảm bảo quy định…

Bảo An


in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

29oC

Độ ẩm: 84%

Tốc độ gió: 15 km/hkm/h

Cập nhật lúc 03:00:00
ngày 2020-07-07