Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2019
Tại hội nghị Thường trực Tỉnh ủy ngày 02/8/2019, sau khi nghe Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2019 và ý kiến của các đại biểu dự Hội nghị, Thường trực Tỉnh ủy đã kết luận và chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2019.
Theo đó, để thực hiện tốt các nhiệm vụ tại Kết luận số 242-KL/TU, ngày 22/7/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về kiểm điểm lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2019; đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện tốt chuẩn bị nội dung, chương trình Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 8; hội nghị đánh giá kết quả triển khai, thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh đối với các đồng chí lãnh đạo tỉnh được phân công phụ trách phụ trách. Tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Lãnh đạo giao định hướng thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI về tốc độ tăng GRDP bình quân và thu ngân sách Nhà nước đối với các huyện ủy, thành ủy và một số ngành; tổ chức sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động của Trung ương, của tỉnh đúng quy định. Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm ký 2015 - 2020 tại một số sở, ngành, đảng bộ trực thuộc.

Tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Rà soát, sàng lọc, đưa ra những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 18 và 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Đẩy nhanh tiến độ sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo đúng lộ trình; tiếp tục thực hiện kiện toàn bộ máy, sắp xếp lại cán bộ theo đúng quy định, kịp thời kiện toàn chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Rà soát, đánh giá lại công tác xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể, công tác phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; số lượng trưởng thôn, xóm, tổ dân phố chưa phải là đảng viên.

Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng; Chương trình kiểm tra, giám sát và Chương trình kiểm tra theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2019 đảm bảo hiệu quả, tiến độ; chú trọng kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, khi quần chúng Nhân dân phát giác, tố cáo hoặc báo chí, công luận phản ánh; xử lý nghiêm đối với tổ chức đảng, đảng viên chưa kịp thời xử lý đảng viên vi phạm liên quan đến Kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2018. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị của Đoàn công tác số 1, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Nắm tình hình, thu thập thông tin tố giác liên quan đến các hành vi tham nhũng, vụ việc tiêu cực; rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội năm 2019; tiếp nhận và xử lý đơn, thư của công dân.

Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Tiếp tục tổ chức nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn cuốn sách “Bác Hồ với tỉnh Hòa Bình”, cuốn sách “Những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chủ động nắm tình hình Nhân dân, dân tộc, tôn giáo; triển khai thực hiện có hiệu quả các Ban Chỉ đạo "Dân vận khéo", Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác Tôn giáo tỉnh. Nhân rộng các mô hình tự quản trong công đồng dân cư.  Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng Cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, như cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng  nông thôn mới, đô thị văn minh", "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" và phong trào "Đoàn kết sáng tạo".  Lãnh đạo duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, ứng trực phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; xây dựng các tiềm lực, công trình, thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ; phòng ngừa đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, tăng cường công tác nắm tình hình liên quan đến an ninh trật tự; ngăn chặn và từng bước giảm thiểu tai nạn giao thông, đẩy lùi tệ nạn xã hội; tăng cường phối hợp hợp giữa các cơ quan tố tụng trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp xảy ra trên địa bàn tỉnh; tổ chức thực hiện nghiêm túc, dứt điểm các quyết định, kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật. Triển khai toàn diện các hoạt động đối ngoại.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh: Tổ chức hội nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tháng 8/2019; kỳ họp bất thường của Hội đồng nhân dân tỉnh đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định. Xem xét cho ý kiến về các nội dung do Ủy ban nhân dân tỉnh trình. Tổ chức giám sát theo kế hoạch, đồng thời giám sát các ngành, địa phương có liên quan giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục lãnh đạo các địa phương thực hiện Kế hoạch sản xuất theo đúng khung thời vụ; cung ứng đầy đủ, kịp thời, bảo đảm chất lượng các loại giống, vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất; đảm bảo an toàn hệ thống công trình thủy lợi trong mùa mưa, bão năm 2019. Thực hiện tốt việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Đẩy mạnh triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2019 và kế hoạch Chương trình mỗi xã một sản phẩm. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt 05 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI dự báo khó đạt; định kỳ hằng tháng tổ chức giao ban chuyên đề về thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Khẩn trương chỉ đạo xây dựng quy hoạch tỉnh, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Thực hiện quyết liệt các giải pháp cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Tăng cường làm việc với các bộ, ban, ngành Trung ương để tranh thủ sự giúp đỡ về cơ chế, chính sách, nguồn lực cho tỉnh. - Tiếp tục rà soát và kiểm tra chặt chẽ các công trình, dự án đang được đầu tư; thu hồi theo quy định đối với các chương trình, dự án đã được cấp phép nhưng không triển khai hoặc triển khai hiệu quả thấp. Sớm có chủ trương đầu tư xây dựng đường vào khu bãi rác tại xã Hợp Thịnh, huyện Kỳ Sơn nghiên cứu bố trí kế hoạch đầu tư công năm 2020 để thực hiện. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các công trình, dự án sử dụng ngân sách Nhà nước, nghiên cứu điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm cho phù hợp, hiệu quả; sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển, nhất là hạ tầng giao thông, khu, cụm công nghiệp, hạ tầng du lịch. Rà soát lại các hợp đồng thuê đất; xử lý theo quy định đối với những tổ chức, cá nhân không sử dụng, sử dụng đất không đúng với hợp đồng thuê đất; kiểm tra hoạt động khai thác cát, sỏi trên địa bàn tỉnh, kịp thời xử lý việc tập kết cát, sỏi không đúng với quy hoạch. Tập trung chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao mốc giới giải phóng mặt bằng các công trình, dự án; duy chuyển các hộ dân đã được bố trí tái định cư, nhất là các hộ dân đang sinh sống tại khu vực tổ 13, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình. Quan tâm, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường; tập trung chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Triển khai thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đền ơn, đáp nghĩa, uống nước nhà nguồn. Xây dựng đề án tu sửa nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Hòa Bình tại nghĩa trang Trường Sơn; Đề án tôn tạo Khu chuyên gia tại phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình. Tăng cường tuyên truyền, cổ động, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, dân tộc. Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trường học chuẩn bị các điều kiện phục vụ năm học mới. Quan tâm thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân, công tác y tế dự phòng. Đảm bảo an sinh xã hội và chính sách đối với người có công.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh xây dựng, ban hành Chương trình xây dựng pháp luật, Chương trình tiếp xúc cử tri, Kế hoạch giám sát năm 2019. Phân công Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp công dân định kỳ năm 2019, tiếp công dân đột xuất theo yêu cầu. Tiếp nhận, xử lý đơn, thư và theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, đề nghị của công dân theo quy định của pháp luật.

Phương Thảo


in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

24oC

Độ ẩm: 74%

Tốc độ gió: 9 km/hkm/h

Cập nhật lúc 09:30:00
ngày 2020-02-28