Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Nghị quyết về việc cắt giảm, điều chỉnh chỉ tiêu biên chế công chức, số lượng viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019 tỉnh Hòa Bình
Ngày 19/7/2019, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 164/NQ-HĐND về việc cắt giảm, điều chỉnh chỉ tiêu biên chế công chức, số lượng viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định  số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019 tỉnh Hòa Bình.
Theo đó, quyết định cắt giảm, điều chỉnh chỉ tiêu biên chế công chức, số lượng viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định  số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019 tỉnh Hòa Bình như sau:

Đối với biên chế công chức hành chính: Giảm 02 chỉ tiêu biên chế công chức hành chính trong tổng số 2.132 chỉ tiêu biên chế công chức hành chính trong các cơ quan, tổ chức hành chính của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 118/NQ-HĐND ngày 6/12/2018; Tổng biên chế công chức hành chính trong các cơ quan, tổ chức hành chính của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện sau khi giảm là 2.130.

Đối với biên chế công chức, số lượng viên chức: Giảm 782 chỉ tiêu sự nghiệp y tế, sự nghiệp khác (trong đó giảm 687 chỉ tiêu biên chế sự nghiệp y tế, 95 chỉ tiêu biên chế sự nghiệp khác) trong tổng số 5.989 chỉ tiêu biên chế công chức, số lượng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc khối cơ quan tỉnh đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 119/NQ-HĐND ngày 6/12/2018.

Phương án điều chỉnh: chuyển 782 chỉ tiêu biên chế (trong đó 687 chỉ tiêu biên chế sự nghiệp y tế, 95 chỉ tiêu biên chế sự nghiệp khác) của các cơ quan, đơn vị sang biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Biên chế sự nghiệp sau khi điều chỉnh cụ thể như sau: Sự nghiệp giáo dục và đào tạo 20.078 chỉ tiêu, tăng 782 chỉ tiêu; Sự nghiệp y tế 1.708 chỉ tiêu, giảm 687 chỉ tiêu; Sự nghiệp khác 910 chỉ tiêu, giảm 95 chỉ tiêu; Sự nghiệp văn hóa-thể thao 520 chỉ tiêu.

Đối với lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ: Giảm 22 chỉ tiêu lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong tổng số 537 chỉ tiêu ở khối sở, ban, ngành đã được HĐND tỉnh Hòa Bình thông qua tại Nghị quyết số 120/NQ-HĐND ngày 6/12/2018; Tổng số chỉ tiêu lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ thuộc khối sở, ban, ngành sau khi giảm là 515 chỉ tiêu.

Phương án điều chỉnh: chuyển 22 chỉ tiêu lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ đã giảm của các cơ quan, đơn vị vào nguồn dự phòng của tỉnh.

Nghị quyết được HĐND tỉnh Hòa Bình khóa XVI, Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19/7/2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua.

Bảo An


in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

22oC

Độ ẩm: 83%

Tốc độ gió: 11 km/hkm/h

Cập nhật lúc 08:00:00
ngày 2020-02-28