Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Tín dụng chính sách xã hội góp phần giảm nghèo bền vững
Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội yêu cầu: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội; Nâng cao trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội nhằm góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã đề ra về giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị và phát triển kinh tế, xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Giải ngân vốn tín dụng chính sách xã hội tại xã Phú Minh, huyện Kỳ Sơn

Giải ngân vốn tín dụng chính sách xã hội tại xã Phú Minh, huyện Kỳ Sơn

Tại tỉnh Hòa Bình, sau gần 5 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW, nhận thức rõ về vai trò, vị trí của hoạt động tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới. Các cấp ủy, chính quyền các cấp đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm và dành nhiều sự quan tâm, hỗ trợ nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả cho hoạt động tín dụng chính sách xã hội để hoạt động của NHCSXH đạt hiệu quả cao hơn; hàng năm UBND tỉnh và các huyện, thành phố đều bố trí chuyển vốn từ ngân sách ủy thác sang NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, giúp NHCSXH tăng thêm nguồn vốn, đáp ứng cơ bản nhu cầu vay của người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn.

Bên cạnh đó, sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền cấp xã đã tạo những điều kiện tốt nhất để đảm bảo quyền lợi về tín dụng chính sách xã hội đến với người dân công bằng, minh bạch. Nguồn vốn ưu đãi đã được chuyển tải nhanh chóng đến đúng đối tượng thụ hưởng theo quy định tại tất cả các thôn, xóm, đặc biệt tại những xã vùng sâu, vùng xa; phát huy được hiệu quả vốn vay, chất lượng tín dụng ngày càng được nâng lên.

Đến 30/6/2019, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh đạt 3.114.293 triệu đồng, tăng 1.246.005 triệu đồng (tăng 66,7%) so với 31/12/2014 (khi chưa có Chỉ thị 40); bình quân mỗi năm tăng 276.890 triệu đồng. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đến 30/6/2019 là 3.107.883 triệu đồng, tăng 1.244.707 triệu đồng (+66,8%) so với 31/12/2014, có 104.800 khách hàng còn dư nợ (dư nợ nguồn vốn địa phương 33.498 triệu đồng, chiếm 1,08% so với tổng dư nợ của NHCSXH tỉnh). Nguồn vốn tín dụng ưu đãi tập trung một số chương trình như: hộ nghèo 918 tỷ đồng, chiếm 29,5% tổng dư nợ, hộ cận nghèo 575.339 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 18,5%, cho vay Nước sạch và vệ sinh môi trường 436 tỷ đồng, chiếm 14%, cho vay hộ sản xuất kinh doanh 487.808 tỷ đồng, chiếm 15,7%....

Sau gần 5 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW doanh số cho vay đạt 4.548 tỷ đồng, với 193.830 lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách khác trên địa bàn toàn tỉnh đã được vay vốn; trong đó 46.950 lượt hộ nghèo, 27.730 lượt hộ cận nghèo được vay vốn tạo điều kiện để phát triển sản xuất, cải thiện cuộc sống, giúp trên 30.007 hộ vượt qua ngưỡng nghèo; 78.325 lao động tạo được việc làm, trong đó có 122 lao động đi xuất khẩu ở nước ngoài; hơn 30.659 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn; đầu tư xây dựng 84.356 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông thôn (nhà vệ sinh, hầm bioga...); trợ giúp 20.997 hộ nghèo xây dựng nhà ở kiên cố, thoát khỏi cảnh nhà tạm bợ ... được vay vốn để phát triển sản xuất, ổn định đời sống, sớm vươn lên thoát nghèo...

Chất lượng tín dụng được kiểm soát, duy trì ở mức thấp: Nợ quá hạn đến 30/6/2019 4.983 triệu đồng, giảm 820 triệu đồng so với năm 2014, chiếm tỷ lệ 0,16%. Nợ khoanh 3.128 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,1%, tăng 2.688 triệu đồng so với năm 2014; số xã không có nợ quá hạn đạt 120/210 (chiếm tỷ lệ 57%), chất lượng hoạt động tín dụng được nâng lên có 177 xã tốt (84%), xã xếp loại khá 27 xã (13%), chỉ còn 5 xã xếp loại trung bình (2%); công tác xử lý nợ rủi ro kịp thời cho các đối tượng gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan.

Thông qua việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mói, ổn định chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn; thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, góp phần thực hiện các mục tiêu về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nhất là tại khu vực nông nghiệp nông thôn; khôi phục các làng nghề truyền thống; khuyến khích phát triển các khu sản xuất tập trung, ứng dụng công nghệ khoa học kỹ thuật và các vùng sản xuất nông nghiệp sạch. Nhờ nguồn vốn tín dụng, đã góp phần đáng kể giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh trong từng giai đoạn: giai đoạn 2011-2015 có 33.073 hộ thoát nghèo, giảm 16,05% so với điêu tra ban đầu; đến giai đoạn 2016-2020 số hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều là 50.959 hộ, chiếm tỷ lệ 24,38%, hộ cận nghèo là 24.586 hộ, chiếm tỷ lệ 11,76%.

Lê Thùy (CTTĐT)


in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

25oC

Độ ẩm: 65%

Tốc độ gió: 5 km/hkm/h

Cập nhật lúc 08:30:00
ngày 2019-10-19