Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Kế hoạch tổ chức sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân và các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Nhằm đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền địa phương trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019; đề ra chủ trương, giải pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trong những năm tới, ngày 21/6/2019 Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình đã ban hành Kế hoạch  số 117/KH-UBND về “Tổ chức sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn (2009 - 2019) và các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019); 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12/1944 - 22/12/2019)”.


Mục đích để tuyên truyền, giáo dục sâu rộng cho cán bộ, chiến sĩ LLVT và Nhân dân về truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc và hình ảnh, phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”; giáo dục nâng cao lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa anh hùng cách mạng; khẳng định tính đúng đắn trong thực hiện đường lối chiến tranh Nhân dân của Đảng, Nhà nước ta. Sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019 gắn với tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam kết hợp với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, gắn với các hoạt động thi đua yêu nước của địa phương trong năm 2019

Nội dung sơ kết bao gồm: Đánh giá kết quả xây dựng nền quốc phòng toàn dân; công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và xây dựng nền quốc phòng toàn dân; trọng tâm là những quan điểm, chủ trương của Đảng về quốc phòng, an ninh được thể hiện trong văn kiện Đại hội lần thứ X, XI, XII; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; Luật Quốc phòng, Luật Dân quân tự vệ và các văn bản hướng dẫn thi hành. Nhận thức của cán bộ, chiến sĩ LLVT, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân địa phương trên về quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kết quả xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, thành phố; công tác xây dựng LLVT địa phương vững mạnh; thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ và gia đình cán bộ, chiến sĩ LLVT địa phương. Thực hiện công tác bồi dưỡng, giáo dục kiến thức quốc phòng trong các cơ quan, tổ chức và đối với công dân. Việc kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế - xã hội; quốc phòng với an ninh, đối ngoại... Xây dựng thực lực và tiềm lực quốc phòng, hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân, cơ sở vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ; công tác đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật cho nền quốc phòng toàn dân tại địa phương. Hoạt động phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân; hoạt động giao lưu, kết nghĩa, giúp đỡ các đơn vị Quân đội đóng quân trên địa bàn. Thực hiện các biện pháp ngăn ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Việc tổ chức các hoạt động nhân Ngày hội Quốc phòng hằng năm; hiệu quả, mức độ lan tỏa, tác động từ việc tổ chức Ngày hội Quốc phòng toàn dân đối với công chức, viên chức và nhân dân địa phương. Từ đó, rút ra được những bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng nhiệm vụ, chủ trương, giải pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân những năm tiếp theo.

Tiến hành tổ chức hội nghị sơ kết ở cả 03 cấp: Cấp xã, phường, thị trấn hoàn thành trong tháng 7/2019; cấp huyện, thành phố hoàn thành trong tháng 8/2019 và cấp tỉnh hoàn thành xong trước ngày 30/9/2019.

Các hoạt động phục vụ cho công tác sơ kết gồm: Hoạt động tuyên truyền, giáo dục, thực hiện từ tháng 4 đến tháng 12/2019; hoạt động thi đua từ tháng 6 đến hết tháng 12/2019; hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao từ tháng 6 đến hết tháng 12/2019; tổ chức gặp mặt cán bộ Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn tỉnh từ ngày 01 đến ngày 22/12/2019; hoạt động chính sách, dân vận từ tháng 4 đến hết tháng 12/2019.

UBND tỉnh đề nghị các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội căn cứ nhiệm vụ được phân công để thực hiện. Yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quán triệt, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và báo cáo kế hoạch, kết quả thực hiện về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Bảo Minh


in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

24oC

Độ ẩm: 74%

Tốc độ gió: 5 km/hkm/h

Cập nhật lúc 08:00:00
ngày 2019-10-19