Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong công tác quy hoạch, quản lý và sử dụng đất rừng gắn với bảo vệ, phát triển tài nguyên rừng bền vững

Nhằm quản lý hiệu quả quy hoạch quản lý và sử dụng đất rừng trên địa bàn tỉnh, ngày 06/5/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 53-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong công tác quy hoạch, quản lý và sử dụng đất rừng gắn với bảo vệ, phát triển tài nguyên rừng bền vững. Theo đó, Ban thường vụ tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt một số nhiệm vụ, đó là:

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Chương trình hành động số 14-Ctr/TU ngày 30/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về công tác quản lý quy hoạch, quản lý và sử dụng đất rừng gắn với bảo vệ, phát triển tài nguyên rừng bền vững tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức trách nhiệm của toàn thể cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên, tổ chức và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh.

Đẩy mạnh triển khai thực hiện Luật Lâm nghiệp, Luật Đất đai; rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành cho phù hợp với quy định hiện hành; hướng dẫn thực hiện quy hoạch 3 loại rừng, quản lý và sử dụng đất rừng trên địa bàn tỉnh.

Chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước về chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, nhất là là diện tích rừng tự nhiên hiện có. Thực hiện cắm mốc giới quy hoạch 3 loại rừng trên thực địa để quản lý ổn định lâm phận theo lô, khoảnh, tiểu khu, đặc biệt đối với rừng đặc dụng và rừng phòng hộ. Rà soát, đánh giá, điều chỉnh các quy hoạch ngành, lĩnh vực có liên quan trên cơ sở quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch 3 loại rừng. Quản lý, giám sát chặt chẽ các dự án phát triển kinh tế, xã hội nhằm hạn chế tác động đến rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng tự nhiên trong quy hoạch rừng sản xuất, nhất là các dự án phát triển thủy điện, khai thác khoáng sản, xây dựng khu, cụm công nghiệp. Đánh giá hiệu quả thực hiện và tác động môi trường đối với các dự án đầu tư có chuyển đổi mục đích sử dụng rừng. Việc điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng phải thực hiện theo quy định Luật quy hoạch và các quy định hiện hành.

Trồng rừng thay thế, rừng phòng hộ, rừng sản xuất bằng loài cây gỗ lớn, đa mục đích kết hợp kinh doanh lâm sản ngoài gỗ, cây dược liệu dưới tán rừng; tăng cường công tác khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh phục hồi rừng, nâng cao hiệu quả kinh tế, khả năng phòng hộ và giá trị đa dạng sinh học của rừng nhằm gắn quản lý đất rừng với bảo vệ, phát triển tài nguyên rừng bền vững. Nghiên cứu xây dựng chính sách hỗ trợ trồng lại rừng sau khai thác, chuyển hóa rừng kinh doanh gỗ lớn, cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững(FSC), hình thành chuỗi giá trị ngành gỗ và lâm sản ngoài gỗ.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra việc thực hiện quy hoạch, quản lý và sử dụng đất rừng gắn với bảo vệ, phát triển rừng bền vững trên địa bàn tỉnh; xử lý nghiêm việc chuyển mục đích sử dụng rừng trái pháp luật, sử dụng đất rừng không đúng mục đích; kiên quyết đình chỉ, thu hồi giấy phép dự án sai phạm trong chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, dự án có nguy cơ gây thiệt hại lớn về rừng và môi trường sinh thái, dự án ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất và đời sống người dân. Xử lý công khai, minh bạch đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm, thiếu trách nhiệm trong quản lý quy hoạch, sử dụng đất rừng vi phạm quy định về bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng.

Việt Hà (VPTU)


in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

24oC

Độ ẩm: 89%

Tốc độ gió: 11 km/hkm/h

Cập nhật lúc 03:00:00
ngày 2020-05-27