Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai kế hoạch tăng cường sự lãnh đạo đối với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới
Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 204-KH/TU về Thực hiện Kết luận số 44-KL/TW, ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, nhằm mục đích quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 44- KL/TW; Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, xác định công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là nhiệm vụ trọng tâm của mỗi cơ quan, đơn vị. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội từ tỉnh đến cơ sở, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân tham gia xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 44-KL/TW; Chỉ thị số 09-CT/TW; Kết luận số 86-KL/TW, ngày 05/11/2010 của Bộ Chính trị về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 14/10/2006 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh quốc gia trong tình hình mới; Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới,... đến cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị. Xác định phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là cơ sở quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh Nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân. Việc duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả của phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh, trước hết là người đứng đầu; là biện pháp cơ bản, quan trọng để đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 01/11/2016 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản trong cộng đồng dân cư; Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 26/5/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo đối với việc nhân rộng mô hình “Nhà trường an toàn không có ma túy " trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Chú trọng phát triển và nâng cao chất lượng các hình thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải từ gia đình đến cộng đồng dân cư, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học; các mô hình tự quản về an ninh, trật tự ở cộng đồng dân cư, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, nhất là ở các địa bàn trọng điểm phức tạp. Tiếp tục nghiên cứu, lựa chọn mô hình mới, phù hợp với đặc điểm văn hóa, phong tục tập quán, điều kiện kinh tế, nguyện vọng và lợi ích chính đáng theo quy định của pháp luật của người dân, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.


Tăng cường đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền phù hợp với từng địa bàn, từng đối tượng; kết hợp nhiều phương tiện để tuyên truyền, cả phương pháp truyền thống và ứng dụng công nghệ thông tin như: Báo điện tử, mạng xã hội, để thường xuyên tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; vận động Nhân dân thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương. Kịp thời cung cấp thông tin, đặc biệt là các thông tin như: Các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phương thức thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm, các tệ nạn xã hội; các sơ hở thiếu sót trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm để Nhân dân tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao cảnh giác trước âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Làm tốt công tác nắm tình hình tư tưởng trong Nhân dân, giải quyết kịp thời, dứt điểm những tồn tại, bức xúc ngay từ cơ sở, không để các thế lực thù địch, phần tử xấu lợi dụng, kích động gây phức tạp về an ninh, trật tự. Kết hợp chặt chẽ giữ phát triển kinh tế, xã hội với củng cố quốc phòng an ninh. Thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người vi phạm pháp luật, người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng. Tăng cường kiểm tra, giám sát, định kỳ đánh giá, sơ kết, tổng kết công tác xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đúc kết kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, đặc biệt chú trọng phát triển và nâng cao chất lượng các hình thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải từ gia đình đến cộng đồng dân cư, tập trung xây dựng mô hình ở các địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự, địa bàn chiến lược, các khu công nghiệp, địa bàn có đông đồng bào dân tộc, theo các tôn giáo. Tăng cường công tác phối hợp giữa lực lượng Công an Nhân dân với lực lượng Quân đội Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tham gia Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Mỗi ngành, đoàn thể cần quan tâm chỉ đạo, triển khai các phong trào, mô hình phù hợp với tính chất, đặc điểm của ngành mình để vận động cán bộ, công nhân viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự. Tiếp tục duy trì, tổ chức tốt Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hằng năm đảm bảo thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, thôn, khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, trường học để đông đảo cán bộ, giáo viên, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia.


Quan tâm xây dựng, phát huy vai trò của lực lượng nòng cốt ở cơ sở làm hạt nhân, chỗ dựa của Nhân dân trong Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc như: Bí thư chi bộ, trưởng các đoàn thể, trưởng thôn, bản, người có uy tín, các chức sắc trong tôn giáo, dân tộc và lực lượng bán chuyên trách làm công tác đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở. Lựa chọn những người có năng lực, phẩm chất, uy tín để bổ sung vào các tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự. Thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực, kiến thức pháp luật, kinh nghiệm, phương pháp vận động Nhân dân cho lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, chăm lo, xây dựng lực lượng Công an, Quân đội trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Từng bước bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn; Công an xã phải gần dân, gắn bó mật thiết với Nhân dân, thực sự là nòng cốt bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở.


Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Đảng ủy Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai, thực hiện Kế hoạch. Định kỳ hằng năm báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.

Thái Sơn

in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

29oC

Độ ẩm: 84%

Tốc độ gió: 15 km/hkm/h

Cập nhật lúc 03:00:00
ngày 2020-07-07