Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

Huyện Yên Thủy: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội

Thực hiện Chỉ thị 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư về việc “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội”, các cấp ủy đã chỉ đạo chính quyền các cấp, các cơ quan, ban ngành, Mặt trận và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở tổ chức nghiêm túc nội dung Chỉ thị đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác quản lý và tổ chức lễ hội.
 

Làm tốt công tác quản lý Nhà nước về công tác dân tộc và thực hiện các chính sách dân tộc đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Từ đầu năm 2020 đến nay, công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh đã được chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện đồng bộ với những nhiệm vụ và giải pháp cụ thể. Trong đó ưu tiên nhiều nguồn lực thúc đẩy kinh tế xã hội khu vực nông thôn miền núi, khu vực có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống nhất là đối với các thôn, xóm, xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số được nâng lên, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh không xảy ra các điểm nóng, đột xuất bất ngờ.

Xây dựng mới và sửa chữa 3.820 nhà ở cho người có công với tổng kinh phí 99.126 triệu đồng

Trong những năm qua, phong trào đền ơn đáp nghĩa, công tác chăm sóc người có công và thực hiện chính sách hậu phương quân đội được đẩy mạnh. Các cấp, các ngành đã quan tâm thực hiện tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa, công tác chăm sóc người có công và thực hiện chính sách hậu phương quân đội.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãnh phí

Trong thời gian qua, Cục thi hành án dân sự tỉnh Hoà Bình đã đẩy mạnh thực hiện công tác Nội chính và đấu tranh phòng, chống tham nhũng lãnh phí; thực hiện tốt việc quán triệt, tuyên truyền các quy định về pháp luật về phòng chống tham nhũng, Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, các nhiệm vụ giải pháp được nêu trong Nghị quyết Trung ương  khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãnh phí.